Nurzec-Stacja, dnia 11.03.2015 r.

 

RRG.6220.3.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Nurzec-Stacja zawiadamia o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Tymianka w Gminie Nurzec-Stacja zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 48/26 położonej w obrębie Tymianka” planowanego do realizacji przez PGB Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Nurzec-Stacja jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji uzgodnił warunki jej realizacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Pełna dokumentacja, w tym m.in. Wniosek wraz z załącznikami, raport o oddziaływaniu na środowisko, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach dostępne są w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można wnosić w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia tj. od 26.03.2015 r. do 15.04.2015 r.. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

 

                                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                              Piotr Jaszczuk

 

  

 

Otrzymują:

1.      Strony postępowania – w sposób zwyczajowo przyjęty

2.      a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2015-03-11

Data modyfikacji: 2015-03-11

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2015-03-11