Nurzec-Stacja, dnia 30.01.2013 r.

RGT.6220.1.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm./, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm./ i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm./ zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

 

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec”

 

Ponadto, w dniu 30.01.2013r. Wójt Gminy Nurzec-Stacja wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm./ oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm./ niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na fakt, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowościach położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                                                                 Piotr Jaszczuk

 

Otrzymują:

1.      Strony postępowania – w sposób zwyczajowo przyjęty

2.      a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2013-01-30

Data modyfikacji: 2013-01-30

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2013-01-30