Nurzec-Stacja, 08.04.2014 r.

RGT.6220.1.2014

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm./

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

Informuje, że w dniu 08.04.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb fermy trzody chlewnej w Tymiance 2, Gmina Nurzec-Stacja prowadzonej przez AGRO-TYMIANKA S.C. Piotr Włodawiec, Łukasz Miszczuk, Tymianka 2, Gmina Nurzec-Stacja.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm./ można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33 pok nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszej decyzji.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, na tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

 

                                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                                        Piotr Jaszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2014-04-09