Nurzec-Stacja, 02.12.2013 r.

RGT.6220.4.2013


INFORMACJA


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235/
Wójt Gminy Nurzec-Stacja
Informuje, że w dniu 02.12.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nurcu-Stacji na działce o numerze ewidencyjnym 1046 w obrębie Nurzec-Stacja.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235/można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33 pok nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszej decyzji.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

 

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                            Piotr Jaszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2013-12-03

Data modyfikacji: 2013-12-03

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2013-12-03