Nurzec-Stacja, dnia 02.07.2013 r.

RGT.6220.2.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 467/ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm./ i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 467, z późn. zm./ zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nurzec-Stacja zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

 

„Przebudowie drogi  gminnej nr 109271B w miejscowości Zalesie o długości 2,170 km”

 

Ponadto, w dniu 02.07.2013r. Wójt Gminy Nurzec-Stacja wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm./ oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 467/ niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, z uwagi na fakt, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                                      Piotr Jaszczuk

 

  

Otrzymują:

1.      Strony postępowania – w sposób zwyczajowo przyjęty

2.      a/a

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2013-07-02

Data modyfikacji: 2013-07-02

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2013-07-02