Nurzec-Stacja, dnia 08.03.2013 r.

RGT.6220.1.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ informuje, że został zebrany pełny materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  Rozbudowie drogi powiatowej nr 1716B od drogi nr 1766B Nurczyk - Żerczyce i odcinka drogi nr 1766B Milejczyce - Klukowicze w miejscowości Nurzec

na wniosek Zarządu Powiatu w Siemiatyczach

oraz w dniu 08.03.2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja postanowienie Nr RGT.6220.1.2013 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych inwestycją oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

                                                                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                                                   Piotr Jaszczuk

Otrzymują:

  1. Zarząd Powiatu w Siemiatyczach
  2. Strony postępowania – obwieszczeniem w sposób zwyczajowo przyjęty
  3. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2013-03-08

Data modyfikacji: 2013-03-08

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2013-03-08