Nurzec-Stacja, dnia  28.04.2014 r.

RGT.6220.2.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

Informuje, że w dniu 28.04.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

 

budowie, rozbudowie i przebudowie ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm./ można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33 pok nr 9 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszej decyzji.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                            Piotr Jaszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2014-04-29

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2014-04-29