Nurzec-Stacja, dnia 04.04.2014 r.

RGT.6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Zgodnie z art. 49 w związku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267/ informuje się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie, rozbudowie i przebudowie ciągu ulic Okrężnej i Świerczewskiego w miejscowości Nurzec-Stacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą na wniosek Gminy Nurzec-Stacja oraz w dniu 04.04.2014 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja postanowienie Nr RGT.6220.2.2014 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

W terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia strona może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja pod adresem: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

 

                                                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                                              Piotr Jaszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2014-04-04

Data modyfikacji: 2014-04-04

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2014-04-04