Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4, pkt 8 PZP na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym - mieszkańca Gminy Nurzec – Stacja w miejscu lub poza miejscem zamieszkania

Nurzec-Stacja, dn.10.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4, pkt 8 ustawy PZP na:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym – mieszkańca Gminy Nurzec – Stacja w miejscu lub poza miejscem zamieszkania.

 

 

Usługi będą świadczone zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2016r.; poz.930 z późn.zm.);
  2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.z 2005r., Nr 189 poz.1598 ze zm.).

 

 I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji, ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec – Stacja.

II. Przedmiot zamówienia: to świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym zamieszkały na terenie Gminy Nurzec – Stacja, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598, ze zm.) dla 1 dziecka w okresie od lutego 2017r. do grudnia 2017r. (średnio 56 godzin miesięcznie) w formie:

 

1. zajęć z logopedą – 16 godzin miesięcznie;

2. terapii integracji sensorycznej – 8 godzin miesięcznie;

3. terapii pedagogicznej – 16 godzin miesięcznie;

4. fizjoterapii – 8 godzin miesięcznie;

5. muzykoterapii – 8 godzin miesięcznie.

 

Zakres usługi obejmuje:

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

 

1.Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wszechstronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie.

 

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135, z późn.zm.);

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego                           i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

3.zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z 2011r., Nr 231, poz.1375).

III. Wymagania:

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.134, poz.942 i 943).

1.Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, (specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty                     w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Osoby musza posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e) zakładzie rehabilitacji;

f) innej placówce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

b) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe: Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia zawodowego           w pracy z osobami chorymi psychicznie.

IV. Składanie ofert:

1. Miejsce składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji, ul. Żerczycka 32; 17 – 330 Nurzec – Stacja ( w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub drogą pocztową.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.01.2017r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym”.

3. Oferta powinna zawierać:

-        formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę (1 godz. to 60 min.) wykonania przedmiotu zapytania; cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane realizacją zapytania, w tym koszty dojazdu oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć.

-        Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 25.01.2017r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty

 

 

                                                                                     Kierownik GOPS

                                                                                     Bożena Szyszko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szyszko

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-01-10