Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego 2017 r.

Nurzec - Stacja, dnia 23.01.2017r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu - Stacji

ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIKA SOCJALNEGO – 1 etat

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę .

Przewidywany termin zatrudnienia: 20.02 2017r.

I. Stanowisko pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji; 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Żerczycka 32

II. 1. Wymagania konieczne:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     korzystanie z pełni praw publicznych

3)     nieposzlakowana opinia,

4)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden                             z wymienionych warunków:

1)     posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych

2)     ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna

3)     ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków :

   pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

   nauki o rodzinie.

Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:

- należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;

- dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności

   począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali                                  

   w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

3. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi

   jednostkami i instytucjami

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- umiejętność współpracy w zespole,

- odporność na sytuacje stresowe,

4. Wymagana wiedza specjalistyczna:

Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego,

ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy               o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Znajomość innych zagadnień:

Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np.: program Pomost STD).

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

- komunikatywność

- odpowiedzialność

- kreatywność

- obowiązkowość

- rzetelność

- zaangażowanie i odporność na stres

- zdolności organizacyjne

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1. praca socjalna

2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia                                  

   z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw

   osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące

   przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji

   tych zadań

4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego

   możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje

   państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy

5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w

   zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania    

   patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

   oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji

   takich osób i rodzin

9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu

   regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie

   jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany :

1. kierować się zasadami etyki zawodowej

2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych  

   osób do samostanowienia

3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę

4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

   i dostępnych formach pomocy

5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po

   ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny

6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

7. współpracować z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, GKRPA lub innymi

   podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nurzec – Stacja, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób

niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2016 r. jest niższy niż 6%.

V. wymagane dokumenty:

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- załącznik nr 2

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku

   pracownika socjalnego - załącznik nr 3.

6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo

   skarbowe – załącznik nr 4.

7. Oświadczenie kandydata że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że

   władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona – załącznik nr 5.

8.Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki

   obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego – załącznik nr 6.

9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z

   pełni praw publicznych – załącznik nr 7.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

     rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

     (tj. Dz.U.z 2016r., poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.o pracownikach samorządowych

     (Dz.U. z 2016r., poz. 902) – załącznik nr 8.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko pracownika socjalnego" w terminie do dnia 03.02.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żerczycka 32; 17- 330 Nurzec – Stacja.

 

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do GOPS w Nurcu - Stacji niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji, w zakładce: GOPS Nurzec-Stacja-http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/GOPS_gl/   oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji.

Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 10.02.2017r. o godz. 900 , w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, pok. nr 16 – sala konferencyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Nurcu-Stacja, w zakładce: GOPS Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/GOPS_gl/   oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji.

 

 

                                                                                                                     Kierownik GOPS

                                                                                                                      Bożena Szyszko

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Szyszko

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-01-24

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-01-24