Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Nurzec-Stacja na 2018 rok

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Nurzec-Stacja na 2018 rok

 

 1. Warunki ubiegania się o dotację.

O dotację z budżetu gminy na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą ubiegać się kluby Sportowe: 

 • o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) i nie należące do sektora finansów publicznych,
 • które nie należą do sektora finansów publicznych i prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Nurzec-Stacja,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
 • prowadzą działalność służącą poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych.

 

 1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły

kosztów na które może być przeznaczona dotacja.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi: do 40.000 zł (słownie:

czterdzieści tysięcy złotych) włącznie.

 1. Dotacje zostaną wypłacone w dwóch transzach, w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.
 2. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:
 • realizacji programów szkolenia sportowego;
 • zakup niezbędnego przy realizacji zadania sprzętu sportowego;
 • pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posiłek regeneracyjny zawodników, koszt sędziów);
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych.
 1. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji jest zobowiązany wykorzystać ją nie później niż do 30 listopada 2018 r.

 

III. Termin i miejsce składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków o dotację upływa: 1marca 2018 roku o godz. 15-tej.
 2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/106/12 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Nurzec- Stacja .
 3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, na stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl .
 4. Do wniosku należy dołączyć oryginały, aktualne urzędowe odpisy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności klubu,
 • statut,
 • poświadczone kopie porozumień z wolontariuszami o świadczeniu wolontariatu, jeżeli zadanie będzie realizowane przy udziale wolontariuszy,
 • inne dokumenty opisujące: kwalifikacje i doświadczenia osób biorących udział w realizacji zadania, zakres posiadanych licencji oraz sposób realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku.
 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór wniosków- konkurs na rozwój sportu 2018”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja (pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

 1. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

 

 1. Tryb rozpatrywania wniosków:
 2. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy Nurzec-Stacja po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Komisję oceniającą.
 3. Decyzja Wójta Gminy Nurzec-Stacja jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 4. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/106/12 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Nurzec- Stacja w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji
 5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                           

                                                                                                                                

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Piotr Jaszczuk

                       

 

 

                                                                                                           

 

 

W załączeniu - dostępne na stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl :

 1. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą
 2. Umowa w sprawie przyznania dotacji 
 3. Druk sprawozdania (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-02-14

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-02-14