Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Nurzec-Stacja na 2017 rok

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na

realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie

Gminy Nurzec-Stacja na 2017 rok.

 

 

I. Warunki ubiegania się o dotację.

O dotację z budżetu gminy na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą ubiegać się kluby Sportowe:

-         o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) i nie należące do sektora finansów publicznych,

-         które na terenie Gminy Nurzec-Stacja prowadzą działalność sportową,

-         nie działają w celu osiągnięcia zysku,

-         uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

-         prowadzą działalność służącą poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników i członków klubów sportowych.

 

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację oraz tytuły

kosztów na które może być przeznaczona dotacja.

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wynosi: 40.000 zł (słownie:

czterdzieści tysięcy złotych).

2. Dotacje zostaną wypłacone w dwóch transzach, w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze procedury naboru wniosków.

3. Środki uzyskane z dotacji na realizację projektu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków z tytułu:

-         realizacji programów szkolenia sportowego;

-         zakup niezbędnego przy realizacji zadania sprzętu sportowego;

-         pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, posiłek regeneracyjny zawodników, koszt sędziów);

-         pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkoleniowych.

4. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji jest zobowiązany wykorzystać ją nie później niż do 30 listopada 2017 r.        

 

 

III. Termin i miejsce składania wniosków:

1. Termin składania wniosków o dotację upływa 16 lutego 2017 roku o godz. 15-tej.

2. Klub sportowy występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przedstawia swoją ofertę na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/106/12 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Nurzec- Stacja .

3. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, na stronie internetowej:   BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl .

4. Do wniosku należy dołączyć oryginały, aktualne urzędowe odpisy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kserokopie następujących dokumentów:

–        aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

–        sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności klubu,

–        statut,

–        poświadczone kopie porozumień z wolontariuszami o świadczeniu wolontariatu, jeżeli zadanie będzie realizowane przy udziale wolontariuszy,

–        inne dokumenty opisujące: kwalifikacje i doświadczenia osób biorących udział w realizacji zadania, zakres posiadanych licencji oraz sposób realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku.

5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór wniosków- konkurs na rozwój sportu 2017”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja (pokój nr 5) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu.

6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

 

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji podejmuje Wójt Gminy Nurzec-Stacja po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Komisję oceniającą.

2. Decyzja Wójta Gminy Nurzec-Stacja jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

3. Rozliczenie dotacji zostanie przedstawione na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/106/12 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 września 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Nurzec- Stacja w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji

4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                             (-) Piotr Jaszczuk                               

 

W załączeniu - dostępne na stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl .:

  1. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego pod nazwą
  2. Umowa w sprawie przyznania dotacji
  3. Druk sprawozdania (częściowe/końcowe) z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-01-31