Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2017

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016, poz. 1817)

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016, poz. 1817), które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nurzec-Stacja.

 

1. Rodzaj zadania.

 1. Organizacja różnych form letniego wypoczynku - propagowanie zdrowego stylu życia i prowadzenie zajęć profilaktycznych lub terapeutycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Wspierane będą głównie przedsięwzięcia propagujące aktywne formy spędzenia wolnego czasu oraz popularyzujące wzorce i postawy trzeźwego i wolnego od wszelkich nałogów wypoczynku wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin o różnym statusie materialnym, w tym niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych bądź dotkniętych problemem alkoholowym.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na wsparcie przedmiotowego zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. w wysokości 5.000 zł.
 2. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadkach:

1)      gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej,

2)      stwierdzenia, że zadanie może być realizowane mniejszym kosztem,

3)      konieczności zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych dla gminy przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Zasady przyznania dotacji.

1. Zlecenie zadania i udzielenie wsparcia finansowego następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 239, ze zm.) działające na terenie Gminy Nurzec-Stacja lub realizujące projekty na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkującą Gminę Nurzec-Stacja.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania przez oferenta a w przypadku braku zgody na zmianę kosztorysu umowa nie zostanie zawarta. Oferent może wycofać swoją ofertę.

3. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie powierzenia wykonania zadania publicznego w drodze umowy.

4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników, zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku.

5. Dopuszcza się wezwanie oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty w zakresie: braku podpisu, pieczęci,   poświadczenia za zgodność z oryginałem.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od lipiec 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
 2. Zadanie przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nurzec-Stacja.
 3. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
 4. Oferenci realizujący zadanie powinni posiadać niezbędne warunki i doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze, w tym kadrę specjalistów o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku, do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, przeszkolonych wolontariuszy, doświadczenie w organizacji wypoczynku.

 

5. Termin i zasady składania ofert.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiący załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MPiPS z dnia Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy (Dz. U. 2016 poz. 1300) osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia 28 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, sekretariat pokój nr 5.

O wpływie ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do kancelarii. Oferty niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewidencji.

3) dokument potwierdzający zgłoszenie placówki wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty lub umowę z organizatorem,

4) umowy – porozumienia z osobami realizującymi zadanie, w tym także z wolontariuszem, jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przy realizacji projektu dłużej niż 30 dni.  

5) dokumenty potwierdzające kwalifikacje opiekunów i wolontariuszy.

 

 1. Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

 1. Na kopercie należy umieścić następujące informacje: pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres, tytuł    

zadania, adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.

 

 1. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 1. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl oraz na stronie internetowej www.nurzec-stacja.eu
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta.

 

„Kryteria formalne:

Ocena

1)     kompletność i poprawności złożonej oferty.

2)     kompletność wymaganych załączników:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 1. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewidencji.
 2. dokument potwierdzający zgłoszenie placówki wypoczynku właściwemu kuratorowi oświaty lub umowę z organizatorem,
 3. umowy – porozumienia z osobami realizującymi zadanie, w tym także z wolontariuszami, , jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przy realizacji projektu dłużej niż 30 dni.  

 

 1. dokumenty potwierdzające kwalifikacje opiekunów i wolontariuszy

3)     zadeklarowania wysokość udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – minimum 10% całości zadania

 

Kryteria merytoryczne:

Ocena:

1)     przydatność oferty z punktu widzenia podmiotu zlecającego,

2)     liczba osób zaangażowanych w realizację zadania określonym w ogłoszeniu (ilość dzieci i młodzieży objętych ofertą),

3)     możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

4)     wysokość udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – minimum 10% całości zadania oraz jego wiarygodność,

5)     rzetelność i realność sporządzonego kosztorysu i harmonogramu,

6)     czy oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania,

7)     czy oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (w zakresie rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia dotacji w latach poprzednich).

 

3. Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów (z wyjątkiem tych, które dopuszcza się do uzupełnienia na podstawie wezwania komisji) spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

4. Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza formularz:

a)        oceny formalnej, w który komisja wpisuje w rubryce „ocena” 1 jeżeli oferta spełnia dany warunek i 0 jeśli oferta nie spełnia warunku.,

b)        oceny merytorycznej, w który wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji. Za spełnienie każdego kryterium, które zostało określone w ogłoszeniu każdy członek komisji może maksymalnie przyznać 6 punktów.

 1. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

7. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania tego samego rodzaju wyniosła:

- w 2016 roku na wsparcie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano 5.000 zł;

- w 2017 roku do chwili ogłoszenia konkursu nie przekazywano środków.

    

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          (-) Piotr Jaszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jaszczuk- Wójt Gminy

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-06-08

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-06-07