Tryb pracy Urzędu

TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG ORAZ WNIOSKÓW

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną a także ustnie do protokołu. Wniesione skargi i wnioski rozpatrywane są i załatwiane w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku _ Kodeks Postępowania Administracyjnego i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. Nr 5, poz. 46) oraz w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nurzec-Stacja nadanym Zarządzeniem Nr 11/08 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 12 czerwca 2008 roku.

 

 

PRZYJECIA INTERESANTOW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKOW

 

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 800 do godziny 1600. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym. W przypadku nieobecności w pracy Wójta Gminy, obywateli w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz Gminy. W przypadku nieobecności w pracy Wójta Gminy i Sekretarza Gminy w sprawach skarg przyjmuje Skarbnik Gminy.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW DO ROZPATRYWANIA SKARG

 

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg - właściwym organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności lub zadań jest:


1. Skargi na Radę Gminy Nurzec-Stacja – Wojewoda Podlaski

2. Skargi na Radę Gminy Nurzec-Stacja w zakresie spraw
finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa

w Białymstoku,

3. Skargi na Wójta Gminy i Kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych- Rada Gminy Nurzec-Stacja

4.Skargi na  pracowników Urzędu Gminy Nurzec-Stacja - Wójt Gminy.

 

 

 

Organizacja Urzędu Gminy Nurzec-Stacja

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja – Piotr Jaszczuk,          tel. (085) 6575078

 

Sekretarz Gminy – mgr Krzysztof Staniszewski,       tel. (085) 6575078 w. 33

 

Skarbnik Gminy – mgr Maria Szatyłowicz,                tel. (085) 6575118

 

 

1. Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności
   

Kierownik USC – Olga Naumnik                            tel. (085) 6575077

 

 

Referaty urzędu oraz samodzielne stanowiska:

 

 

2. Referat Finansowy

 

Skarbnik Kierownik Referatu – Maria Szatyłowicz      tel. (085) 6575118
Inspektor – Irena Chilinska                                      tel. (085) 6575078 w. 39
Inspektor – Nina Gontarczuk                                    tel. (085) 6575078 w. 39

Inspektor – Zdzislawa Pakoca                                  tel. (085) 6575078 w. 39

Mł. referent – Barbara Laszuk                                 tel. (085) 6575078 w. 39

Inspektor – Lidia Tofiluk                                          tel. (085) 6575078 w. 38

 

Inspektor – Elżbieta Dmitruk                                    tel. (085) 6575078 w. 38

Inspektor – Piotr Mudel                                           tel. (085) 6575078 w. 38  

 

3. Referat Rozwoju Gminy

 

            Kierownik - mgr inż. arch. Irena Kowalewicz            tel. (085) 6575078 w. 38

Referent- inż. Krzysztof Popławski                           tel. (085) 6575078 w. 34

Mł. Referent - Norbert Jadczuk                                tel. (085) 6575078 w. 34 

Mł. Referent- Iwona Jadczuk                                   tel. (085) 6575078 w. 34 

 

 

4. Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej

 

 Inspektor  - Irena Wakuluk                                                          tel. (085) 6575078

 

5. Stanowisko pracy ds. obsługi Rady i jej organów

 

            Inspektor – Eugenia Naumiuk                               tel. (085) 6575078 w. 37

 

6. Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych oraz p.poz.

 

            Inspektor – Jadwiga Gronowska                           tel. (085) 6575078 w. 35

 

7. Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania, spraw społecznych i obywatelskich

 

            Olga Naumnik                                                    tel. (085) 6575077

 

8. Pracownicy obsługi:

 

            pracownik obsługi - Jolanta Fiłoc

            kierowcy   - Mirosław Wakuluk

- Marek Gajko

- Wiesław Marciniak

                           - Leszek Milkowski

            konserwator-mechanik - Aleksander Mikolajuk

        robotnik gospodarczy -   Roman Mitkiewicz

                                       -   Włodzimierz Kondraciuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-21

Data modyfikacji: 2008-09-24

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-06-21