Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY

 

1. Rejestr uchwał Rady Gminy

Rejestr uchwal Rady Gminy prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej organów , pokój Nr 17, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 37, fax (085) 6575063


2. Rejestr aktów prawa miejscowego

Rejestr aktów prawa miejscowego prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej organów , pokój Nr 17, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 37, fax. (085) 6575063


3. Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Rejestr wniosków i interpelacji radnych prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej organów , pokój Nr 17, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 37, fax. (085) 6575063

 

4. Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Gminy

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej organów, pokój Nr 17, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 37, fax. (085) 6575063


5. Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest metodą odręczną na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej, pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (0 85) 6575078, fax. (085) 6575063


5. Rejestr zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego

Rejestr Zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu Gminy Nurzec-Stacja prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej , pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. ( 85) 6575078, fax. (085) 6575063

  


6. Rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Nurzec-Stacja prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej , pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. ( 85) 6575078, fax. (085) 6575063


8. Rejestr stałych wyborców

Rejestr stałych wyborców prowadzony jest metodą odręczną. Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych oraz p.poz. , pokój Nr 3, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 35, fax. (085) 6575063


10. Rejestr ksiąg stanu cywilnego

Rejestr ksiąg stanu cywilnego prowadzony jest metodą odręczną.  Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego, pokój Nr 15, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575077, fax. (085) 6575063


11. Dziennik korespondencyjny (przesyłki zwykłe)

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest metodą odręczną na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej, pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (0 85) 6575078, fax. (085) 6575063


12. Rejestr przesyłek specjalnego rodzaju

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest metodą odręczną na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej, pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (0 85) 6575078, fax. (085) 6575063


13. Rejestr gruntów mienia komunalnego

Rejestr gruntów mienia komunalnego Gminy Nurzec-Stacja prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany w Referacie Rozwoju Gminy   , pokój Nr 3, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. ( 85) 6575078 w. 38, fax. (085) 6575063

 

 

 


14. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy Gminy Nurzec-Stacja prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany w Referacie Rozwoju Gminy   , pokój Nr 3, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. ( 85) 6575078 w. 38, fax. (085) 6575063


15. Ewidencja działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest metodą odręczną na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej, pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (0 85) 6575078, fax. (085) 6575063. Ewidencja jest jawna.


17. Rejestr przedpoborowych i poborowych

Rejestr przedpoborowych i poborowych prowadzony jest metodą odręczną. Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku na stanowisku pracy ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych oraz p.poz. , pokój Nr 3, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 35, fax. (085) 6575063


18. Ewidencja oświadczeń majątkowych radnych

Ewidencja oświadczeń majątkowych radnych prowadzona jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. obsługi Rady i jej organów , pokój Nr 17, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 37, fax. (085) 6575063


19. Ewidencja dokumentacji płacowej

Ewidencja dokumentacji placowej prowadzona jest metodą odręczną. Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku w Referacie Finansowym , pokój Nr 7, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 39, fax. (085) 6575063


20. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych Gminy

Ewidencja dochodów i wydatków gminy prowadzona jest metodą odręczną i jest udostępniania w Referacie Finansowym, pokój Nr 7, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 39, fax. (085) 6575063

 

 


21. Księgi inwentarzowe majątku gminnego i wyposażenia Urzędu Gminy

Księgi inwentarzowe majątku gminnego i wyposażenia Urzędu Gminy prowadzone jest metodą odręczną i jest udostępniania w Referacie Finansowym, pokój Nr 7, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 39, fax. (085) 6575063


22. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta
prowadzony jest metodą odręczną i jest udostępniany na stanowisku pracy ds. organizacyjnych i działalności gospodarczej , pokój Nr 5, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. ( 85) 6575078, fax. (085) 6575063


23. Rejestr decyzji ( nakazów płatniczych ) w zakresie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego osobom fizycznym i prawnym

Rejestr decyzji (nakazów płatniczych) prowadzona jest metodą odręczną i elektroniczna. Dane osobowe chronione są ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane są na wniosek zainteresowanych oraz na uzasadniony interes prawny wskazany we wniosku w Referacie Finansowym , pokój Nr 12, Urząd Gminy Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja, ul.Zerczcyka 33, tel. (085) 6575078 w. 38, fax. (085) 6575063

 

24. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nurzec-Stacja 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Nurzec-Stacja

Rejestr Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nurzec-Stacja, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisu prawa.

Rejestr aktualny na dzień 1 stycznia 2016 r.

Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33 pokój nr 17, tel 85 6575078

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
  2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.)- wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

- Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Nurzec-Stacja

- Wniosek o wydanie odpisu z rejestru

 

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE:

W zasobach archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji znajdują się następujące dokumenty:
- listy płac pracowników,
- akta osobowe,
- karty wynagrodzeń pracowników,
- dokumentacja poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

Zarządzeniem Nr 11/02 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 19 listopada 2002 r. została wprowadzona instrukcja w sprawie organizacji i zakresu dziania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja.
 

Informacje nieudostępnione w BIP

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Urzędu Gminy Nurzec-Stacja są, zgodnie z art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz.1198) udostępniane są w tutejszym urzędzie na wniosek.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-21

Data modyfikacji: 2016-01-25

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2007-06-21