WÓJT  GMINY NURZEC-STACJA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w NURCU-STACJI

 

                    Organ prowadzący Zespól Szkolno-Przedszkolny - Gmina Nurzec-Stacja.

 

Wójt Gminy Nurzec-Stacja informuje, że z dniem 1 września 2011r.w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji wchodzić będą następujące szkoły i placówki :

1.Przedszkole Gminne w Nurcu-Stacji

2.Szkoła Podstawowa w Nurcu-Stacji

3.Gimnazjum Publiczne w Nurcu-Stacji

 

I. Wymagania stawiane kandydatom

 

Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz.U. Nr 184, poz.1436/ posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w jednostce oświatowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami są najwyższe, a ponadto:

1/  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

2/  posiada co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub5letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego

3/  przed przystąpieniem do konkursu uzyskał  :

a/  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b/  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c/  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie                                                                                                        

ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej.

4/ spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

5/   nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz.674 z póź.zm./ a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz..Nr 164, poz.1365 z póź.zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

6/  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7/    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

8/   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. Z 2005r. Nr14, poz.114 z póź.zm./ lub w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy   z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr.15 poz.148, z póź. zm./. 

        Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji może zajmować również osoba nie będąca nauczycielem, która:

a/ posiada obywatelstwo polskie z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b/   ukończyła studia magisterskie,

c/   posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym ,     

d/   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

e/  nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f/    spełnia wymagania określone w .I  pkt.1, 4, 6 i 8  niniejszego ogłoszenia.

 

             II. Oferty  osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 

   1/  uzasadnienie przystąpienia do konkursu  oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji,

  2/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  3/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o :

     -   stażu pracy pedagogicznej  lub dydaktycznej       

     -   stażu pracy w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby

      niebędącej nauczycielem,

 4/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

 5/ oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  6/   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

   8/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U.z 2005r.Nr.14, poz.114 z póż.zm./ lub w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U.z 2003r. Nr.15 poz.148 z póź.zm./,

  10/  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa  w art. 7 ust.1 i art.3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. Z 2007r.Nr.63 poz.425 z póź.zm./

 11/  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  12/  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

   13/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr97 poz.674 z póź.zm./ lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U.Nr.164 poz.1365 z póź.zm./ w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  14/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem, 

  15/ oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz.926 z póź.zm./ w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Termin i sposób składania ofert:

 

Oferty  z wymaganymi dokumentami należy składać  w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy  w Nurcu-Stacji ul.Żerczycka 33, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. od godz.730 do godz.1530  w terminie do dnia   09 czerwca  2011 roku.

Na kopercie  winien znajdować się napis: “ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji” oraz imię i nazwisko kandydata i  adres do korespondencji. .

 

IV. Postanowienia końcowe.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Nurzec-Stacja. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną dopuszczeni do postępowania konkursowego można będzie odbierać osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach konkursu. Nieodebrane dokumenty w wyżej podanym terminie zostaną odesłane na adres kandydata. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja: www.nurzec-stacja.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl  oraz na tablicy ogłoszeń:  Urzędu Gminy Nurzec-Stacja.

 

Nurzec-Stacja, dnia  25  maja 2011r.

 

 

                                                                                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                                                                            Piotr Jaszczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2011-05-26

Modyfikujący: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2011-05-26

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2011-05-26