O G Ł O S Z E N I E

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

z dnia     30 czerwca 2014r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Nurcu-Stacji

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji ogłasza nabór kandydatów  na wolne stanowisko urzędnicze w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji, ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja.

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

Główny księgowy – wymiar ½ etatu

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.

 

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

-  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. posiada znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 2. posiada znajomość zasad ochrony danych osobowych,
 3. posiada  znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
 4. posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej
  i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości;
 5. posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości budżetowej;
 6.  posiada ogólną znajomość przepisów,  m.in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o podatku od towarów i usług,  o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozliczeń ZUS, instrukcji kancelaryjnej posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 7. posiada znajomość i umiejętności wykorzystywania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo-księgowego,
 8. posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego, 
 9. umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa,
 10.  posiada wiedzę i umiejętność rozliczania projektów,
 11. posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność.

 

IV. Główne obowiązki to między innymi:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej GOPS
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 3. prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
 4. przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych w terminach wskazanych przez pracodawcę,
 6. sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
 7. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
 8. zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 10. rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
 11. rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

 

 1. Praca jednozmianowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji.
 2. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony od dnia 1 sierpnia  2014 r.  na  podstawie  umowy  o pracę w niepełnym wymiarze  czasu  pracy, tj. ½ etatu  z tym,  że  pierwsza  umowa  zawarta  będzie  na  czas  ściśle  określony  nie dłuższy  niż  6 miesięcy, z możliwością  wcześniejszego  rozwiązania  stosunku  pracy  za  dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 3. Dobowa norma czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 8 godzin, natomiast tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 4. Z uwagi na niepełny wymiar czasu pracy, tj. ½ etatu, przeciętny czas pracy w tygodniu wyniesie 20 godz.: praca w godzinach od 08:00 do 12:00
 5. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w okresach miesięcznych do dnia 26 każdego miesiąca w godzinach pracy, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
 6. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym osobę taką kieruje się do odbycia służby przygotowawczej na okres 3 miesięcy. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. 

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji w miesiącu maju 2014r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów.

 

1. Dokumenty niezbędne:

 1. CV-życiorys z opisem pracy zawodowej,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;
 7. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 8. oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  rekrutacji o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 2. Dokumenty dodatkowe:

 

Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  ewentualne  doświadczenie  zawodowe  kandydata  oraz  inne posiadane umiejętności, związane ze stanowiskiem urzędniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

 

VIII. Składanie ofert:

 

 1. Oferty zawierające wymienione dokumenty prosimy składać osobiście lub pocztą pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu - Stacji, 17 – 330 Nurzec - Stacja, ul. Żerczycka  32 w terminie do 11 lipca 2014 r. (decyduje data wpływu do GOPS w Nurcu-Stacji).

 1.  Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres wraz z dopiskiem: ,,Nabór na wolne

       stanowisko pracy – Główny Księgowy w GOPS Nurzec - Stacja’’

 1. Oferty, które wpłyną do GOPS w Nurcu - Stacji niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do drugiego etapu naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Nurcu-Stacji, w zakładce: GOPS Nurzec-Stacja-http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/GOPS_gl/   oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji.
 3. Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 17 lipca 2014r. o godz. 900 , w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, pok. nr 16 – sala konferencyjna.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Nurcu-Stacja, w zakładce: GOPS Nurzec-Stacja - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/GOPS_gl/   oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                       Bożena Szyszko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2014-06-30

Data modyfikacji: 2014-07-01

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2014-06-30