Start / Urząd Gminy Nurzec-Stacja / rozstrz_prz / Archiwalne / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach"

 

Nurzec-Stacja: Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371681 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec-Stacja, woj. podlaskie, tel. 085 6575078, faks 085 6575063.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Żerczycach gm. Nurzec-Stacja. Składowisko zajmuje powierzchnię 1,01ha. Składowisko przyjmowało odpady do końca 2009r. Proces rekultywacji terenu składowiska odpadów w m. Żerczyce podzielony został na dwa etapy: rekultywację techniczną i rekultywację biologiczną. Zakres rekultywacji technicznej obejmuje: - Uzupełnienie obwałowania kwatery składowiska - Uformowanie i jednoczesne zagęszczenie wierzchowiny części odpadów - Ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych - Uszczelnienie czaszy zbiornika - Zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą ziemi urodzajnej. Zadania rekultywacji biologicznej to: - Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu, - Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych, - Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych, - Wytworzenie roślinności zadarniającej, - Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego, - Utworzenie strefy fitosanizacyjnej dla wód spływowych poprzez zasadzenia krzewów. Prace winny być prowadzone zgodnie z decyzją Starosty Siemiatyckiego znak RL.7648-8/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Żerczyce oraz z harmonogramem prac rekultywacyjnych, zatwierdzonym decyzją znak RL.7648-8/10 z dnia 29 listopada 2010r. zmieniającą w/w decyzję z dnia 30.06.2010r. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i SST. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz warunkami określonymi w projekcie umowy. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane wyniki z przeprowadzonych prób i badań, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych na podstawie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego Wykonania zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.25.51.10-3, 45.11.12.00-0, 45.22.21.10-3, 45.11.27.10-5, 45.11.23.30-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KERIM Mirosław Tołwiński, Wiercień Duży 26, 17-300 Siemiatycze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310235,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 225865,31
  • Oferta z najniższą ceną: 196185,00 / Oferta z najwyższą ceną: 500169,85
  • Waluta: PLN.

Autor: Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-03
Data publikacji: 2011-02-03
Data modyfikacji: 2011-02-03
Drukuj