Rozstrzygnięcia przetargów

2018:

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Nurcu-Stacji

Budowa siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach programuOtwarte Sterfy Aktywności 2018:

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji

2017:

2016

 

Lata poprzednie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwalne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec- Stacja i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 220 000 zł

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec-Stacja i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 2 220 000 zł

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji

 

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności i o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę sali gimnastycznej w Nurcu-Stacji”

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja Część IV - Roboty związane z czaszą zbiornika"

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Prace związane z doziarnianiem dróg gminnych na terenie sołectw : Nurzec-Kolonia, Werpol, Sokóle, Borysowszczyzna, Klukowicze, Kolonia Klukowicze, Zalesie, Wólka Nurzecka, Sycze, Tymianka, Szumiłówka w Gminie Nurzec-Stacja w 2012r."

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja Część IV – Roboty związane z czaszą zbiornika”

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Sukcesywne dostawy oleju opalowego lekkiego do ogrzewania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy."

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Budowę i rozbudowę ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków gminnych w Nurcu-Stacji, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę i rozbudowę ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na wycenie drzewostanu rosnącego na działce gminnej Nr 1187 (droga), położonej w obrębie geodezyjnym Wólka Nurzecka, gmina Nurzec-Stacja, wraz z oznakowaniem na gruncie, opisem i pomiarem.

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowa drogi gminnej Nr 109275B Moszczona Pańska – Sokóle w km rob. 0+750 – 1+546, Nr 109285B Werpol – Dąbrowa w km rob. 0+560 – 1+467.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zamknięcie składowiska odpadów w Żerczycach".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody – retencji w obrębie Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja Część II – Roboty związane z czaszą zbiornika

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (na zakup oleju napędowego, benzyny, auto gazu oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby środków transportowych i urządzeń stanowiących własność Gminy Nurzec-Stacja)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec-Stacja w wysokości 1 708 000 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec-Stacja w wysokości 1 708 000 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę oczyszczalni ścieków dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę oczyszczalni ścieków dla Klasztoru Prawosławnego Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie wniosku i studium wykonalności dot. zamknięcia składowiska w Żerczycach.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nurzec-Stacja

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi gminnej Nr 109278B odc. I Sycze - Sokóle w km rob 0+000 - 1+062, odc. II Sycze - Wakułowicze w km rob. 0+000 - 0+638

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi gminnej Nr 109278B odc. I Sycze – Sokóle w km rob 0+000 – 1+062, odc. II Sycze – Wakułowicze w km rob. 0+000 – 0+638”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zabłociu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Rozbudowę wodociągu wiejskiego i modernizację stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Zabłociu”

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Nowej w miejscowości Nurzec-Stacja”

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na realizację zamówienia pn.: Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pog

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Sukcesywne dostawy oleju opalowego do ogrzewania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w ilości 50000 l w sezonie grzewczym 2009/2010.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn.: Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ,,Rozbudowa i przebudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej,Wodociągowej i Młyńskiej.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do ogrzewania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w ilości 50 000 l w sezonie grzewczym 2009/2010."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa i przebudowa ciągu ulic w miejscowości Nurzec-Stacja w zakresie ul. Pogodnej, Słonecznej, Lipowej, Klonowej, Wodociągowej i Młyńskiej”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Remont budynku gminnego przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę sieci wodociągowej z podłączeniami na ulicy Okrężnej na odcinku od ul. Nowej do ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowę zbiornika wodnego do gromadzenia wody-retencji w obrębie Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja” Część I – Roboty przygotowawcze i budowla upustowa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nurzec-Stacja oraz pokrycie blachą budynku gminnego w Augustynce”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg gminnych (ul. Wierzbowa i Brzozowa, ul. Zaolzie i Okrężna, ul. Okrężna, Werpol- Dąbrowa, Moszczona Pańska- Sokóle)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Nurzec-Stacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nurzec-Stacja oraz pokrycie blachą budynku gminnego w Augustynce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg gminnych (ul. Wierzbowa i Brzozowa, ul. Zaolzie i Okrężna, ul. Okrężna, Werpol- Dąbrowa, Moszczona Pańska- Sokóle)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Nurzec-Stacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na aktualizację Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nurzec-Stacja

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż drewna  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup opału – węgla dla szkół gminy Nurzec-Stacja"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do ogrzewania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w ilości 50000 l w sezonie grzewczym 2008/2009"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tymianka”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zmianę pokrycia dachu krytego eternitem wysokofalistym na blachę trapezową powlekaną T-18 EKO"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zmiana pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa w Nurcu-Stacji

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie: „Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z przebudową ściany przy klatce schodowej w budynku usługowo-mieszkalnym położonym w m. Nurzec-Stacja przy ul. Szkolnej 5”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę ulicy Okrężnej w m. Nurzec-Stacja w km. rob. 0+00­-0+250

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę Ulicy Okrężnej w Nurcu-Stacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla kamiennego w ilości 150 ton, na sezon grzewczy 2008/2009 (Szkoła Podstawowa Siemichocze)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do ogrzania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w ilości 50000l"  

Zawiadomienie o wyborze najkrzystniejszej oferty w przetargu na "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do ogrzania budynków gminnych w Nurcu-Stacji w ilości 50000 l"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi Augustynka-Nurczyk

Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację drogi Augustynka-Nurczyk

Zawiadomienie o wyborze oferty na wycinkę drzew przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej Augustynka - Nurczyk na odcinku 1400m"

Zawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dróg 2007

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych

Zawiadomienie o zawarciu umowy na dostawy oleju opałowego w sezonie 2006/2007

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawy oleju opałowego na sezon 2006/2007

Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę bankową na lata 2006-2009

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg gminnych w Zalesiu i Wólce Nurzeckiej

Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę dróg gminnych w Zalesiu i Wólce Nurzeckiej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu dot. zakupu mikrobusa

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Data wytworzenia: 2017-07-31

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2004-05-28

Data modyfikacji: 2018-12-10

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2004-05-28