Zapytanie ofertowe ("Remont przepustów drogowych na terenie gminy Nurzec-Stacja w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego 2018 roku")

Nurzec-Stacja, dnia 16.02.2018r.

RRG.7234.1.2018

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. (85) 65 75 078  fax. (85) 65 75 063

http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

 

"Remont przepustów drogowych na terenie gminy Nurzec-Stacja

w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego 2018 roku"

Podstawa Prawna:

            Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem zamówienia jest remont przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych Nr: 109595B, 109596B, 109628B położonych w obrębach geodezyjnych Wyczółki i Siemichocze gmina Nurzec-Stacja w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Zadanie podzielone zostało na dwie odrębne części, z których każda obejmuje odzielny zakres robót. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 2).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Część 1 "Remont przepustów drogowych w ciagu dróg gm. nr 109595B, 109596B położonych na terenie sołectwa Wyczółki"

 

 • Zakres naprawy przepustu na drodze gminnej nr 109595B (dz. Nr 1) na wysokości nieruchomości nr 377 i 332/2 obejmuje:

 

 • rozebiórkę uszkodzonej nawierzchni drogowej na długości około 6 mb,
 • wymianię uszkodzonych rur żelbetowych na rury fi 600 mm PP(PCV) o klasie sztywności obwodowej SN8,
 • wykonanie odpowiedniego wykopu i ułożeniu rur na warstwie podsypki - powyżej istniejącej rzednej dna przepustu,
 • wykonanie konstrukcji podbudowy nie mniej niż 30 cm grubości,
 • obsypanie rur przepustu pospółką z każdej strony - boki i część górna rury przepustu po min. 30 cm i jej zagęszczenie,
 • wykonie nawierzchni żwirowej na powierzchni rozebranej - naprawianej drogi gminnej,
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowu na długości około 10 mb przed i za przepuste

 

 • Zakres naprawy przepustu na drodze gminnej nr 109596B (dz. Nr 100) położonego na wysokości nieruchomości nr 65 i 66 obejmuje:
 • wymianę uszkodzonych rur żelbetowych na rury fi 600 mm PP( PCV) o klasie sztywności obwodowej SN8,,
 • przegląd ścianek czołowych - w razie uszkodzenia ich naprawę,
 • wykonanie umocnienia skarp przy wlocie i wylocie,
 • odbudowę wymytej przez wodę nawierzchni drogowej – doziarnienie na odcinku jej uszkodzenia,
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowu na długości około 50 mb przed i za przepustem.

 b) Część 2 "Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gm. nr 109628B położonej na terenie sołectwa Siemichocze"

 

 • Zakres naprawy przepustu na drodze gminnej nr 109628B (dz. Nr 767) położonego na wysokości działek nr 615 i 755 obejmuje:

 

 • rozebiórkę uszkodzonej nawierzchni drogowej na długości około 4 mb,
 • wymianie uszkodzonych rur betonowych na rury fi 400mm PP( PCV) o klasie sztywności obwodowej SN8,
 • wykonanie odpowiedniego wykopu i ułożeniu rur na warstwie podsypki - powyżej istniejącej rzednej dna przepustu,
 • obsypanie rur przepustu pospółką z każdej strony - boki i część górna rury przepustu po min. 30 cm i jej zagęszczenie,
 • wykonie nawierzchni żwirowej na powierzchni rozebranej - naprawianej drogi gminnej,
 • oczyszczenie i wyprofilowanie rowu na długości około 10 mb przed i za przepustem.

 

Oferta Wykonawcy ma stanowić cenę ryczałtową i winna obejmować wszelkie roboty dla danych części, uwzględniająca w szczególności:

 

 • wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi, oraz warunkami umowy,
 • wykonanie zadania w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone, w tym w szczególności, w zakresie niezbędnym do oddania inwestycji do użytkowania, rozliczenia zadania,
 • należytego bieżącego funkcjonowania i eksploatacji.

 

 1. Termin realizacji / wykonania zamówienia:

a) od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018r. z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma obowiązek zrealizowania rozpoczętej danej części zamówienia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.

b) za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

5. Kryteria wyboru ofert:

 

a) wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny – 100pkt.

b) liczba punktów w powyższym kryterium będzie liczona w następujący sposób:

             Najniższa cena oferty brutto

CO =  ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

             Cena oferty badanej brutto

gdzie:

 

CO – Cena oferty – będzie oceniana punktowo w skali 0 -100 punktów

c) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do       wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 1. Opis przygotowania oferty

Oferta winna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Istotne postanowienia umowy :

            Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót końcowego i potwierdzeniu prawidłowości wykonania prac. Należność zostanie uregulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

            Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania winny być złożone do dnia:

05.03.2018r. do godz. 10.00

            w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Urząd Gminy Nurzec Stacja

ul. Żerczycka 33

17 – 330 Nurzec-Stacja

"Remont przepustów drogowych na terenie gminy Nurzec-Stacja

w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego 2018 roku"

Nie otwierać do dnia: 05.03.2018r. do godz. 10.15

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, pokój nr 16 dnia 05.03.2018r. o godz. 10.15.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

 1. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy:

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom   listownie na adres podany w formularzu ofertowym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zaawiającego: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

JeżeliWykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w.34

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2.

                                             Wójt

                                   Piotra Jaszczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-02-16