Zapytanie ofertowe ( Sprzedaż płyt drogowych betonowych-7 szt.)

Nurzec-Stacja, dn. 20.02.2018r.

RRG.7234.10.2018

ZAPYTANIE

OFERTOWE

 

            Wójt Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych.

 

 1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

a) sprzedaż płyt drogowych betonowych zbrojonych pochodzących z rozbiórki zrekultywowanego wysypiska śmieci w gminie Nurzec-Stacja położonego w obrębie geodezyjnym Żerczyce – działki Nr : 318/1, 318/3 w ilości 7 sztuk

b) cena wywoławcza wynosi 479,85 zł + podatek należny VAT w wysokości 23% za w/w ilość płyt drogowych betonowych zbrojonych .

c) sprzedaż w drodze zapytania ofertowego.

 

 1. Oferty pisemne dot. sprzedaży płyt drogowych betonowych zbrojonych opisanych w pkt. 1 opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza płyt drogowych betonowych zbrojonych podana w zapytaniu, zostaną uznane za nieważne - jako nie spełniające warunków zapytania.
 2. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Krzysztof Popławski w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, w pokoju nr 9 telefon 85 6575078 w. 34 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
 3. Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania winny być złożone do dnia:

06.03.2018r. do godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17 – 330 Nurzec-Stacja

"Oferta - zakup płyt drogowych betonowych zbrojonych”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, pokój nr 16 dnia:  06.03.2018r. o godz. 10.15.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 1. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno ogółu płyt drogowych betonowych zbrojonych oferowanych w zapytaniu ofertowym.
 2. Oferta pisemna dot. sprzedaży płyt drogowych betonowych zbrojonych opisanego w punkcie 1 powinna zawierać:
  1. a) ofertę złożoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  2. b) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferenci przed złożeniem oferty pisemnej zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

 

            Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania  ofertowego bez podania przyczyn.

                                                                                                          Wójt

                                                                                                  Piotr Jaszczuk


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-02-20