Zapytanie ofertowe ("Dostawa i montaż elementów placu zabaw w parku w Nurcu-Stacji na części działki nr 1085." - etap II)

Uwaga !!

W dniu 16.01.2018 r.:

-Dodano "Odpowiedź na zapytanie"


Nurzec-Stacja, dnia 09.01.2018 r.

RRG.2510.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

1. Zamawiający:

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. 85 657 50 78

adres strony internetowej:http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

 

"Dostawa i montaż elementów placu zabaw

 w parku w Nurcu-Stacji na części działki nr 1085." - etap II

 

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia jest dostawa i montaż następujących elementów placu zabaw:

 • huśtawka potrójna metalowa – szt. 1
 • karuzela tarczowa z siedzeniami – szt. 1
 • nawierzchnie bezpieczne z płyt gumowych SBR w obrzeżach z krawężników elastycznych SBR w obrysie stref bezpieczeństwa dla w/w urządzeń

 

            Zadanie  obejmuje:

 • roboty przygotowawcze;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych SBR grubości 55 mm w obrzeżach z krawężników elastycznych SBR - powierzchnia 67,6m2 , długość obrzeży 42,4 m
 • dostawę i montaż huśtawki potrójnej metalowej (parametry techniczne i użytkowe huśtawki winny być zgodne z dokumentacją projektową) – mocowanie do podłoża bezpośrednio w gruncie;
 • dostawę i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami (parametry techniczne i użytkowe karuzeli winny być zgodne z dokumentacją projektową) – mocowanie do podłoża bezpośrednio w gruncie;
 • uporządkowanie terenu – wykopy wokół obrzeży uzupełnić ziemią organiczną, uwałować i uzupełnić trawą z siewu.

 

 

            Wszystkie materialy i urządzenia zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe .Urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności dotyczące spełnianych wymagań zawartych w PN-EN 1176. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że zamontowane urządzenia spełniają wymagane normamy i mogą być zastosowane jako urządzenia zabawowe.

Okres gwarancji na zamontowane urządzenia  oraz bezpieczną nawierzchnię winien wynosić co najmniej 36 miesiecy.

            Załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien, przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączona dokumentacja projektowa oraz przedmiary mają ułatwić Wykonawcy, skalkulowanie ceny i nie stanowią  podstawy do późniejszego rozliczenia umowy. Umowa jest ryczałtowa i jej cena nie podlega zmianie podczas realizacji umowy.

Jeżeli w dokumentach skladających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt- dopuszcza rozwiązania  równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

UWAGA! Przedmiot zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie dostawy i montażu huśtawki oraz karuzeli wraz z nawierzchnią bezpieczną. Duży zestaw zabawowy zostal zamontowany w roku ubiegłym.

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.05.2018 r.
 2. Kryteria oceny ofert – cena 100%

Cena oferty musi zawierać łączną wartość zamówienia, zawiarającą wszystkie składniki cenotwórcze potrzebne do zrealizowania zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia.
 3. W okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną usługę związaną z dostawą i montażem urządzeń zabawowych o wartości minimum 20 000,00 zł.

Ocena, czy Wykonawca spełnia przedstawione wyżej warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy oferty i załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających spelnienie w/w warunków.

 1. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): wzór umowy stanowi zał. Nr 4 do niniejszego zapytania. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków umowy.
 2. Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 23.01.2018r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

 „Dostawa i montaż elementów placu zabaw

 w parku w Nurcu-Stacji na części działki nr 1085.” - etap II

Nie otwierać do dnia: 23.01.2018r. do godz. 12.15.

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania
 2. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 do zapytania
 3. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom listownie na adres podany w formularzu ofertowym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na  rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja Nr rachunku 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania  lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w. 34

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
 2. Wykaz wykonanych usług – załącznik Nr 2
 3. Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik Nr 4

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-09