Zapytanie ofertowe („Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r. – usługi weterynaryjne")

Urząd Gminy Nurzec-Stacja                                                                               

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. / 85 / 65 75 078 wew. nr 34

faks /85/ 65 75 063

www.nurzec-stacja.eu

Referat Rozwoju Gminy


Nurzec - Stacja, dn. 10.01.2018 r.

RRG.6140.2. 2018

 

ZAPYTANIE    OFERTOWE

zadania pn.: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r. – usługi weterynaryjne”

 

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa:

Gmina Nurzec-Stacja

reprezentowana  przez

Piotra Jaszczuka – Wójta Gminy Nurzec-Stacja

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

 

Krzysztof Popławski – referent ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

Adres:

ul. Żerczycka 33

Kod pocztowy:

17 - 330

Miejscowość:

Nurzec-Stacja

Województwo:

Podlaskie

Telefon:

/85/ 65 75 078 wew. 34

Faks:

/85/ 65 75 063

Poczta elektroniczna:

ug_nurzecst@zetobi.com.pl

Adres internetowy:

www.nurzec-stacja.eu

 

Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia: Usługi weterynaryjne – 85200000-1.

2. Przedmiot zamówienia.

 

Realizacja zadania w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi, hodowlanymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt polegająca na świadczeniu usług weterynaryjnych,w tym zapewnieniu całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nurzec-Stacja z udziałem zwierząt.

 1. Zakres usług obejmuje:
 2. całodobową gotowość do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług weterynaryjnych, w tym niezwłoczne podjęcie działań ( nieprzekraczające 1 godziny od chwili zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego / Policję);
 3. transport – dojazd na miejsce wypadku / bytowania zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych;
 4. obezwładnienie zwierzęcia groźnego dla otoczenia przy pomocy strzelby do usypiania zwierząt;
 5. całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną, w tym dokarmianie;
 6. podanie lekarstwa;
 7. wykonanie zastrzyku;
 8. podanie kroplówki;
 9. znieczulenie;
 10. przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu;
 11. chirurgiczne leczenie złamań;
 12. założenie opatrunku/gipsu;
 13. szycie ran;
 14. w razie konieczności eutanazję na miejscu zdarzenia lub w miejscu świadczenia usług weterynaryjnych;
 15. uśpienie ślepego miotu (koty/psy) wraz z utylizacją zwłok.

 

 1. W ramach świadczenia ww. usług Wykonawca zobowiązany jest do:
  • zapewnienia miejsca czasowego przetrzymywania zwierzęcia na czas jego leczenia,
  • używania własnych urządzeń i środków do leczenia zwierząt oraz własnych środków transportowych dostosowanych do przewozu zwierząt,
  • prowadzenia na bieżąco ewidencji zwierząt, którym udzielił pomocy lekarsko-weterynaryjnej wraz z wykazem wykonanych zabiegów, a w przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – sporządzenie notatki zawierającej: informację o zgłoszeniu (data, czas zgłoszenia, osoba zgłaszająca – przedstawiciel Zamawiającego / Policji ), czas podjętych działań, miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia,
  • telefonicznego powiadomienia (w godzinach pracy Urzędu Nurzec-Stacja) przedstawiciela Zamawiającego o podjęciu działań na zgłoszenie Policji po wykonaniu usługi,
  • stałego współdziałania z przedstawicielem Zamawiającego, koordynującym
   i nadzorującym realizację przedmiotowego zadania.

 

 1. Orientacyjna ilość zwierząt w przewidywanym czasie trwania zamówienia – ok. 2 szt. objętych świadczeniem usług weterynaryjnych, ok. 2 szt. kwalifikujących się do eutanazji, ok. 2 ślepych miotów do uśpienia. Szacunkowa ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na świadczenie usług weterynaryjnych.

 

 

 1. Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia) :

 

                                   - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.. 

 

 1. Kryteria oceny oferty:

 

 1. Suma oferowanej ceny (brutto) 100 % kryterium
 2. Inne - % kryterium

 

 1. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzonej przez radę lekarsko - weterynaryjną (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

b)dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),

c)formularz ofertowy (załącznik nr 1),

d)oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag ( załącznik nr 3).

 

 1. W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów, bądź jednego z nich oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 1. Sposób przygotowywania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Nazwa(firma) Wykonawcy

Siedziba (adres)Wykonawcy

                                                                                    Gmina Nurzec-Stacja

                                                                                    ul. Żerczycka 33

                                                                                    17-330 Nurzec-Stacja

Zapytanie ofertowe

„Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r. – usługi weterynaryjne”

Nie otwierać przed: 24.01.2018 r. godz.  12 00

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 a) Ofertę należy złożyć do dnia: 24.01.2018 r. do godziny 1200 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Nurzec-Stacja lub wysłać na poniższy adres:

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

b) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

9. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17 – 330 Nurzec-Stacja, w dniu: 24.01.2018 r. o  godz. 12 15 pok. nr 16 – sala konferencyjna.

10. Załączniki:

 

 1. formularz ofertowy ( załącznik nr 1 ),
 2. projekt umowy ( załącznik nr 2 ),
 3. oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego. Zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag ( załącznik nr 3 ).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-10