Zapytanie ofertowe ("Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r.")

Nurzec-Stacja, dnia 23.01.2018r.

RRG.7234.1.2018

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. Zamawiający:

 

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

tel. (85) 65 75 078  fax. (85) 65 75 063

http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

 

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

 

"Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r."

 

Podstawa Prawna:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

a) Zadanie obejmuje zakup oraz transport żwiru do miejsca przeznaczenia. W cenie ofertowej należy ująć cenę materiału, transportu, rozplantowania i wyprofilowania dostarczonego kruszywa ze spadkiem na miejscu. Dostawa żwiru polegać będzie na transporcie i punktowym wyładunku pospółki na wskazanym odcinku drogi.

 

b) Wymagane jest, aby wbudowane kruszywo spełniało wymagania zawarte w PN-S-06102: 1997- Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. Powinno być przesortowane - przesiane: 0 – 40 mm. W szczególności spełniać odpowiednie właściwości materiału do podbudowy dróg. W trakcie normalnego użytkowania oraz w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych doziarniony odcinek drogowy powinien być przejezdny. Jego nawierzchnia nie może posiadać kolein a w szczególności miejsc, w których wbudowane kruszywo nie spełnia powyższych wymogów. W toku dostaw, w przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału, Zamawiający może zlecić badania kontrolne materiału na koszt Wykonawcy.

 c) Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia wspólnie z sołtysami poszczególnych sołectw terminu dostarczenia i wbudowania żwiru oraz uzyskania od nich podpisów, celem potwierdzenia, iż odcinki drogowe objęte dożwirowaniem zostały doziarnione zgodnie z założoną ilością dostarczonego kruszywa - żwiru na poszczególne sołectwa objęte przedmiotowym zamówieniem.

 d) Dożwirowaniem zostaną objęte następujące Sołectwa: Chanie Chursy, Kolonia Klukowicze, Klukowicze, Litwinowicze, Moszczona Pańska, Nurzec Kolonia, Siemichocze, Sokóle, Stołbce, Wólka Nurzecka, Wyczółki, Zalesie oraz dodatkowo miejsca wskazane przez Zamawiającego.

 e) Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotu zamówienia (dożwirowania) przeznacza kwotę 90 000 zł. pochodzącą ze środków funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy.

 

 1. Termin realizacji / wykonania zamówienia:

 

od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca  2018 r.

 

Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania bez uwag protokołu odbioru robót.

 

 1. Kryteria wyboru ofert:

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalona punktacja, gdzie:

 

            - cena wbudowania 1m³ kruszywa 100 pkt.

 

                                   Wartość punktowa = Cena oferty najniższej    x   100

                                                                      Cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

 1. uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. odpowiednią dokumentację uprawniającą Wykonawcę do wydobywania żwiru lub umowę na korzystanie z koncesjonowanej żwirowni.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy, w którym należy podać:

 

            - cenę brutto za dostarczenie i wbudowanie 1m³ kruszywa – żwiru

 b) dokumentację uprawniającą Wykonawcę do wydobywania żwiru lub umowę na korzystanie z koncesjonowanej żwirowni.

 

 1. Istotne postanowienia umowy :

Rozliczanie odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu odbioru robót końcowego i potwierdzeniu prawidłowości wykonania prac. Należność zostanie uregulowana w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego    zapytania winny być złożone do dnia:

 

08.02.2018r. do godz. 10.00

 

w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17 – 330 Nurzec-Stacja

 

            "Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2018 r."

Nie otwierać do dnia: 08.02.2018r. do godz. 10.15

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul.Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja, pokój nr 16 dnia 08.02.2018r. o godz. 10.15.

 

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

 

 1. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy:

 

          Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom listownie na adres podany w formularzu ofertowym oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

          Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

            Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia postępowania  lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

 

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym zapytaniem można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja pok. nr 9 lub pod nr tel. /85/ 657 50 78 w. 34

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy-Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-23