Zapytanie ofertowe (Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym – mieszkańca Gminy Nurzec – Stacja w miejscu lub poza miejscem zamieszkania.)

Nurzec-Stacja, dn. 19.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art.4, pkt 8 ustawy PZP na:

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym – mieszkańca Gminy Nurzec – Stacja w miejscu lub poza miejscem zamieszkania.

  

Usługi będą świadczone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017 poz.1769, 1985);
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.z 2005r., Nr 189 poz.1598 ze zm.).

 

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji, ul. Żerczycka 32, 17-330 Nurzec – Stacja.

II. Przedmiot zamówienia: to świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym zamieszkały na terenie Gminy Nurzec – Stacja, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r, Nr 189, poz.1598, ze zm.) dla 1 dziecka w okresie od kwietnia 2018r. (średnio 18 godzin miesięcznie) w formie:

 

 1. zajęć z logopedą – 3 godziny miesięcznie;
 2. terapii integracji sensorycznej – 3 godziny miesięcznie;
 3. terapii pedagogicznej – 3 godziny miesięcznie;
 4. fizjoterapii – 3 godziny miesięcznie;
 5. terapii ręki – 3 godziny miesięcznie;
 6. arteterapii – 3 godziny miesięcznie.

 

Zakres usługi obejmuje:

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

 1.Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wszechstronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług, kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie.

2. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361, 2434, z 2018 r. poz. 107, 138.);

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego  i edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 3.zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245, 2439, z 2018 r. poz. 138.).

III. Wymagania:

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane stosowne kwalifikacje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2006, Nr 134, poz.942 i 943).

 1. Osoby muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, specjalizacja w zakresie pedagog specjalny), logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty    w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
 2. Osoby muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

a) szpitalu psychiatrycznym;

b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

e) zakładzie rehabilitacji;

f) innej placówce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

b) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

c) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagania dodatkowe: Posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) i doświadczenia, zawodowego  w pracy z osobami chorymi psychicznie.

IV. Składanie ofert:

 1. Miejsce składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji, ul. Żerczycka 32; 17 – 330 Nurzec – Stacja ( w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub drogą pocztową.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z autyzmem dziecięcym”.
 2. Oferta powinna zawierać:

-        formularz oferty (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego); proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę (1 godz. to 60 min.) wykonania przedmiotu zapytania; cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane realizacją zapytania, w tym koszty dojazdu oraz materiałów koniecznych do przeprowadzenia zajęć.

-        Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 03.04.2018r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu – Stacji zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

 

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik GOPS- Elżbieta Wierchow

Data wytworzenia: 2018-03-19

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-03-19

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-03-19