Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym ( Wydzielenie działek zajętych pod drogę publiczną Nr 109310B - ul. Zakątna w m. Nurzec-Stacja)

Nurzec-Stacja, dnia 30.01.2018r.

RRG.6831.2.2017

 

Zaproszenie

do składania ofert w zapytaniu cenowym

 

  1. Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

zaprasza do składania ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia:

Wydzielenie działek zajętych pod drogę publiczną Nr 109310B

- ul. Zakątna w m. Nurzec-Stacja

         Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na geodezyjnym wydzieleniu części działek zajętych pod drogę gminną nr 109310B – ul. Zakątna w m. Nurzec-Stacja, na odcinku określonym mapą do celów projektowych stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

         Zamówienie obejmuje wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do uregulowania prawa własności części nieruchomości wykraczających poza działkę Nr 86, a zajętych pod pas drogowy w/w drogi gminnej.

         Prace geodezyjne mają stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem do wojewody o stwierdzenie prawa własności w trybie art. 73 ust. 1 i 3 oraz 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm./.

         Zakres prac winien obejmować wszelkie czynności geodezyjne na gruncie (włącznie ze stabilizacją znaków granicznych) oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania w trybie w/w przepisów, o stwierdzenie prawa własności oraz ujawnienia w księgach wieczystych własności Gminy Nurzec-Stacja do wydzielonych części nieruchomości.

Dokumenty winny być wykonane w min. 4 egz. w formie oryginału, trwale spięte w sposób uniemożliwiający rozkompletowanie dokumentu.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 30.05.2018r.
  2. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena- 100%
  3. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia. Złożenie oferty przez wykonawcę jest tożsame z akceptacją warunków w/w umowy.
  4. Miejsce i termin składnia ofert oraz określenie ich formy: pisemne oferty złożone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami, winny być złożone do dnia 08.02.2018r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja w zamkniętych kopertach opisanych lub opieczętowanych w sposób umożliwiający identyfikację składającego ofertę. Ponadto koperta winna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

„Oferta na wydzielenie działek zajętych pod drogę publiczną Nr 109310B-

ul. Zakątna w m. Nurzec-Stacja.”

Nie otwierać do dnia 08.02.2018r. do godz. 12.10

 

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę.

Oferta winna być podpisana oryginalnie przez osobę uprawnioną.

  1. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca winien przedłożyć kopię posiadanych uprawnień geodezyjnych.

  1. Warunki niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę przed zawarciem umowy:

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy, do obrotu prawnego w okresie objętym tym zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert).

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród pozostałych ofert.

 

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                   Piotr Jaszczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-30