Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Nurzec-Stacja (Stołbce)

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm./,

Wójt Gminy Nurzec-Stacja

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

l.p.

Obręb geodezyjny

Nr działki

pow. działki

KW

przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

+ podatek VAT

Termin wnoszenia opłat

Forma przetargu

1.

Stołbce

590

0,6333 ha

---

rolnicze

do 3 lat

253 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

2.

Stołbce

593

0,6087 ha

---

rolnicze

do 3 lat

243 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

3.

Stołbce

620

0,3360 ha

---

rolnicze

do 3 lat

134 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

4.

Stołbce

621/3

0,1203 ha

---

rolnicze

do 3 lat

48 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

5.

Stołbce

622/3

0,0309 ha

---

rolnicze

do 3 lat

12 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

6.

Stołbce

624

0,3397 ha

---

rolnicze

do 3 lat

136 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

7.

Stołbce

625

0,0785 ha

---

rolnicze

do 3 lat

31 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

8.

Stołbce

627

0,3952 ha

---

rolnicze

do 3 lat

144 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

9.

Stołbce

628

0,0919 ha

---

rolnicze

do 3 lat

37 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

10.

Stołbce

629

0,3475 ha

---

rolnicze

do 3 lat

136 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

11.

Stołbce

630

0,1041 ha

---

rolnicze

do 3 lat

42 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

12.

Stołbce

638

0,4090 ha

---

rolnicze

do 3 lat

162 zł.

zw.

rocznie

przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie Zarządzenia Nr 20/06 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 16.10.2006r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością lub we władaniu Gminy Nurzec-Stacja oraz opłat za bezumowne korzystanie z gruntów.
  2. Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała cena podana przez oferenta.
  3. Do czynszu dzierżawionych gruntów doliczony będzie podatek VAT w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Stawki czynszu będą waloryzowane co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzowana stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia każdego roku.
  5. Czynsz płatny będzie do 30 czerwca każdego roku na konto Gminy Nurzec-Stacja lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy przy   ul. Żerczyckiej 33.
  6. Strony będą mogły rozwiązać  umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
  7. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
  8. W przypadku wystąpienia zaległości w płatności czynszu dzierżawnego za okres co najmniej roku, wykorzystywania gruntu sprzecznie z umową lub nie wywiązywania się z zobowiązań w niej określonych – umowa dzierżawy może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.
  9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędy Gminy Nurzec-Stacja, w miejscach położenia nieruchomości, na dostępnych stronach internetowych oraz zamieszczenie informacji w lokalnej prasie.

Nurzec-Stacja, dnia 15.02.2018r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-02-16

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-02-16

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-02-16