Trzecie zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym (Wykonanie dokumentacji :Rozbudowa i przebudowa ulic: Drzewnej, Akacjowej i ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną. – Część 1 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną. – Część 2)

Nurzec-Stacja, dnia 23.01.2018r.

Gmina Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33

17-330 Nurzec-Stacja

Pieczęć Zamawiającego

 

 

Zaproszenie

do składania ofert w zapytaniu cenowym

 

 

 1. Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

zaprasza do składania ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjno - projektowej na:
 • Rozbudowę i przebudowę ulic: Drzewnej, Akacjowej i ks. Pawlonki w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną. – Część 1
 • Rozbudowę ulicy Poniatowskiego w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną. – Część 2

celem uzyskania decyzji ZRID.

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części max. 2.

Dokumentacja winna obejmować pełen zakres wymagany przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1496).

Dokumentacja winna spełniać wymagania do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

Zamawiający wymaga sporządzenia 2 odrębnych kpl. dokumentacji celem uzyskania odrębnych decyzji ZRID obejmujących ulice wskazane w pkt. 2 tiret. 1 (Część 1) i odpowiednio tiret. 2 (Część 2).

Pełen zakres prac wyszczególniony został we wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

Wymaga się aby dokumentacja posiadała wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga:

Zamawiający posiada opracowany jeden wspólny dla wszystkich ww. ulic, program funkcjonalno – użytkowy, określający wymagania jakie postawiłby zamawiający, przy zleceniu zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj. Posiada również inwentaryzacje drzew i krzewów, szacunkowe koszty robót wg stanu na dzień 27.05.2016r. oraz wydane dnia 15.03.2016r. warunki przyłączenia do sieci oświetlenia ulicznego ulic Pawlonki, Drzewnej i Poniatowskiego. Zamawiający wymaga aby projekt budowlany będący przedmiotem niniejszego zamówienia, opierał się na głównych założeniach projektowych przyjętych w PFU.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena – 100%.

 

 1. Ewentualne warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełniania:
  • Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed terminem złożenia oferty w wysokości 200zł. – dla Części 1; 100zł dla Części 2.
   1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
   2. Pieniądzu - na rachunek Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja Nr 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040;
   3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
   4. gwarancjach bankowych;
   5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
   7. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID – Część ….”.

 

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił warunek, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W tym celu winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia:

 1. geodezyjne,
 2. do projektowania w specjalności drogowej,
 3. rzeczoznawcy majątkowego;

Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie:

 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do Zapytania),

Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał Wykonawców.

W przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę ww. dokumentów wraz z ofertą lub ich przedłożenia o treści wymagającej wyjaśnienia, zostanie on wezwany do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia w trybie przewidzianym przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie do:

 

Dla Części 1 i dla Części 2:

 • do 31.10.2018r. – w Zakresie I
 • do 7 dni od dnia wydania decyzji zrid – w Zakresie II
 • do 14 dni od dnia, w którym decyzja zrid stała się ostateczna – w Zakresie III.

 

 1. Istotne postanowienia umowy (ewentualnie wzór umowy): Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania cenowego.

 

 1. Warunki niezbędne do spełnienia przez wykonawcę przed zawarciem umowy:

Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości całkowitej zamówienia.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia terminu złożenia ofert.

 

 1. Miejsce, termin i sposób oraz określenie formy składania ofert: Oferty należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystanie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zaproszenia w zamkniętych, opisanych wg poniższego wzoru, i ostemplowanych kopertach w sposób identyfikujący wykonawcę w terminie:

 

do 28.02.2018r. do godz. 1100.

w siedzibie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

pok. Nr 5

Wymagany opis na kopercie z ofertą:

„Oferta na opracowanie dokumentacji ZRID na ul. w Nurcu-Stacji

Nie otwierać do dnia 28.02.2018r. do godz. 1115.”

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia max. 2.

 

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                Piotr Jaszczuk

                                                                                               (podpis kierownika zamawiającego)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-23

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-23