Ogłoszenie o zamówieniu (Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji)

UWAGA !!!
W dniu 09.01.2018 r. :

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury: Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 97591900000, ul. ul. Żerczycka  34 , 17330   Nurzec-Stacja, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 657 50 75, e-mail gouk@nurzec-stacja.eu, faks 85 657 50 23.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 34

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji. Istniejący budynek znajduje się na działce nr 1086/18. Powierzchnia zabudowy wynosi 328m2. Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany. Kondygnacja przyziemia o wysokości w świetle ok. 4,20m. Obiekt usytuowany na planie prostokąta z ryzalitami środkowymi w częściach ścian wzdłużnych. W budynku jest 15 pomieszczeń, z których jedno pełni funkcje toalety. Budynek przykryty dachem czterospadowym z blachy ocynkowanej malowanej na czerwono. Na dachu znajdują się dwa mury ogniowe wyznaczające część środkowa budynku. Budynek jest obecnie nieużytkowany. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: I etap. 1. Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 2. Odbudowa kominów, 3. Remont ogniomurów, 4. Malowanie pokrycia dachowego, 5. Montaż obróbek blacharskich, 6. Rynny i rury spustowe, 7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 8. Poszerzenie otworów drzwiowych (pom. 3 i 11), 9. Wymiana utwardzenia i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, 10. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i braków w murze, tynkowanie, 11. Remont schodów zewnętrznych. 12. Malowanie elewacji. II etap. 1. Wymiana podłóg wraz z dociepleniem, 2. Remont łazienki z wc -roboty rozbiórkowe i budowlane- pomieszczenie nr 11, 3. Docieplenie stropu nad parterem, 4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna, 5. Wymiana parapetów wewnętrznych, 6. Uzupełnienie braków w tynkach wewnętrznych, malowanie ścian, 7. Wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i c.o. , 8. Wykonanie sieci komputerowej LAN na potrzeby biblioteki, 9. Monitoring obiektu. Kolejność wykonywania robót obejmuje zagospodarowanie terenu placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montażowe, roboty wykończeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45212350-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212350-4
45260000-7
45443000-4
45310000-3
45314320-0
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45400000-1
45420000-7
45430000-0
45312310-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 644213,06
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w/w zamówień, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia celu projektu, zwiększy funkcjonalność przedmiotu inwestycji lub zmniejszy koszty jej użytkowania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych). Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości 500.000,00 zł. brutto każda. 2) Dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) Kierownik budowy – mający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadający odpowiednie kwalifikacje wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm./ oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017r. poz Nr 1265), pozwalające na objęcie obowiązków kierownika budowy posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, która będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście, wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, oraz informacją o podstawie do dysponowania pracą tej osoby. b) Kierownik robót sieciowych – mający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) Kierownik robót elektrycznych – mający co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Przez „odpowiednie uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w danym zakresie przy realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane wg wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie wykonawcy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie wykonawcy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Hajnówce Oddział Terenowy Nurzec-Stacja nr konta: 85 8071 0006 0004 4509 2000 0020 z dopiskiem na przelewie : Wadium na roboty budowlane „Adaptacja zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Nurcu-Stacji.” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XI. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert . 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zgodnie z aktualnym brzmieniem tych przepisów. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i na poniższych warunkach w przypadku gdy nastąpi: 1) zmiana terminów wykonania obowiązków określonych w umowie możliwa jest w przypadku zaistnienia okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, mających wpływ na termin wykonania obowiązków wynikających z umowy, w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność: wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; b) gdy wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; c) gdy powstanie niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; f) gdy wystąpią okoliczności z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; g) gdy wystąpią siły wyższe w rozumieniu Kodeksu cywilnego uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), skutkujących niemożnością dotrzymania terminów umownych, terminy te mogą ulec przedłużeniu w niezbędnym i uzasadnionym obiektywnie wymiarze, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia skutków wynikających z powyższych okoliczności. Strony z powodów, jakie mogą wpłynąć na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 2) zmiana postanowień umowy w niezbędnym zakresie wynikającym ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 3) zmiana w zakresie wynagrodzenia powstała na wskutek: a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) b) zmiany wysokości minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847), c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz nie były opublikowane w Dzienniku Ustaw przed upływem terminu składania ofert. 4) aneks, o którym mowa w ust. 2, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. a-c. na następujących zasadach: a) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz zakresu i okresu zamówienia, którego ta zmiana dotyczy. b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) lit. b i c, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o udowodnioną przez Wykonawcę wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób. c) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. b i c, przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b i c. Aneks, o którym mowa w ust. 2), powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i udowodnienia wysokości tych kosztów przez Wykonawcę. 5) zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 PZP; 6) zmiana innych postanowień umowy w zakresie i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy. 7) W zakresie robót zamiennych – tzn., w zakresie robót które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowlany bądź zmieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV w sytuacji gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, c) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust 1 i 2. 4. Zmian postanowień zawartej umowy można również dokonać w przypadku jeśli: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.; 5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 6. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 7. Informacje dodatkowe 1) umowa, zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy. 2) Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach na zasadach art. 143a ust. 1 pkt 1. 3) Zamawiający określa, procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor GOUK- Irena Janoszuk

Data wytworzenia: 2017-12-19

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-09

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-12-19