Ogłoszenie o zamówieniu (Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r.)

Gmina Nurzec-Stacja: Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r..
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nurzec-Stacja, krajowy numer identyfikacyjny 5065958500000, ul. ul. Żerczycka  32 , 17330   Nurzec-Stacja, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 575 078, e-mail gmina@nurzec-stacja.eu, faks 856 575 063.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r..
Numer referencyjny: RRG.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zadanie podzielone zostało na 12 odrębnych części, z których każda obejmuje zakres robót przewidziany do realizacji dla danego sołectwa. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 12).
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 12).


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie gminy Nurzec-Stacja związane z realizacją wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego oraz inne roboty budowlane.Zadanie podzielone zostało na 12 odrębnych części, z których każda obejmuje zakres robót przewidziany do realizacji dla danego sołectwa. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 12). Część I „Ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce” Część II "Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce." Część III "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borysowszczyzna – Etap II" Część IV "Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku gospodarczym w Grabarce na działce nr 265” Część V „Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Siemichoczach” Część VI „Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku gospodarczym w Szumiłówce na działce nr 211/2” Część VII „Remont sufitu w świetlicy w Litwinowiczach” Część VIII „Remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej. Część IX „Wykończenie dobudowanego sanitariatu wraz z budową szamba, wykonaniem podjazdu oraz miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Nurcu. Część X „Remont świetlicy w Tymiance” Część XI „Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo – garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji.” Część XII "Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach." Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112210-0
45200000-9
45210000-2
45233251-3
45233250-6
45261210-9
45310000-3
45330000-9
45342000-6
45400000-1
45420000-7
45430000-0
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dla części III "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borysowszczyzna – Etap II" 1) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlane w zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem tj. polegającą na wzniesieniu obiektu budowlanego w stanie surowym zamkniętym o wartości robót nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto z załączeniem dowodów, że robota ta została wykonana należycie z uwzględnieniem § 2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). (wg załącznika nr 4 do siwz) 2) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujacych przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa, która ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. dla części IX "Wykończenie dobudowanego sanitariatu wraz z budową szamba, wykonaniem podjazdu oraz miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Nurcu." 1) dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujacych przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa, które mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności sieci i instalacji sanitarnych. Przez „odpowiednie uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w danym zakresie przy realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby. d) Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed uplywem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 4 do siwz (dotyczy części III zamówienia) 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do siwz (dotyczy części III i IX)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium, które dla każdej części wynosi odpowiednio: część I – 250,00 zł część II – 50,00 zł część III – 2 000,00 zł część IV – 150,00 zł cześć V – 150,00 zł część VI – 150,00 zł część VII – 150,00 zł część VIII – 1 000,00 zł część IX – 700,00 zł część X – 250,00 zł część XI – 150,00 zł część XII – 150,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 2260).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do siwz.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie dla danej części zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2016 r., poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. Z treści zabezpieczenia w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że Gwarant wypłaci zabezpieczenie jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Hajnówka Oddział Nurzec-Stacja Nr rachunku 22 8071 0006 0021 8809 2000 0040 10. Zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp przewiduje zmianę istotnych postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym prawa lokalnego) lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 2. wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 3. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy, w tym zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, itp., 4. w przypadku wystąpienia zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5. gdy jest to korzystne dla Zamawiającego lub spowodowane okolicznościami, za które ponosi on odpowiedzialność, 6. w przypadku wystąpienia innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia, pomimo zachowania należytej staranności. 7. zmiany wartości zamówienia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto 8. zmiany wartości zamówienia i zakresu robót w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia (w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami). 2. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3.W przypadku konieczności zmian umowy w zakresie, o którym mowa w pkt 2. ust. 2 ustala się, że zmiany mogą zostać dokonane jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca do wniosku, o którym mowa w pkt 2 ust. 3 zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany prawa w zakresie określonym w pkt 2. ust. 2 miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 4.Zmiana umowy winna nastąpić w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego wystąpienia jednej ze stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Część nr: 1 Nazwa: Ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce wraz z bramą i furtką o łącznej długości 118 mb. Zakres robót obejmuje: 1. Usunięcie występujących zakrzaczeń oraz zniwelowanie terenu na trasie ogrodzenia; 2. Osadzenie słupków ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych: słupki pośrednie 45 szt. o średnicy co najmniej 42 mm i grubości ścianki 2-3 mm, słupki narożne, wzmacniające o średnicy 48 mm 1 sz., słupki początkowe 2 szt. Wysokość słupków 200 cm. Osadzenie słupków poprzez zabetonowanie (głębokość dołków 50 cm, średnica 30 cm). Słupki winne być zwieńczone kapturami z mrozoodpornego tworzywa, bądź zakończone kapturami stalowymi pomalowanymi farbą antykorozyjną koloru szarego. Rozstaw słupków ogrodzeniowych co 2,5 m. Wierzchołki słupków ogrodzeniowych powinny być jednakowej wysokości. Słupki narożne należy zabezpieczyć przed wychyleniem dwoma ukośnymi słupkami wspierającymi pod kątem 30 – 45o ustawionymi prostopadle do biegu ogrodzenia. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego; miejsca spawów, wierceń zabezpieczone muszą być farbą antykorozyjną w kolorze szarym. 3. Montaż trzyrzędowego drutu naciągowego ocynkowanego o średnicy min. 1,4mm. Naciągi co ok 50 cm. Napięcie drutu sztywne. Mocowanie drutów naciągowych do słupków uniemożliwiające jego wysunięcie. 4. Montaż siatki ogrodzeniowej o długości 114 mb, wysokości 150 cm wykonanej z drutu ocynkowanego o średnicy min. 2,2mm o oczku nie większym niż 60mm x 60 mm. Siatka zaczepiona na drutach naciągowych winna być napięta sztywno bez zniekształcenia oczek. 5. Montaż bramy wjazdowej ze słupkami, dwuskrzydłowej z profili i prefabrykatów kutych – ocynkowana i malowana na kolor czarny, blokowana ryglem pionowym z zamknięciem na klucz (szer. 3 m w świetle; wys. 1,5 m) 6. Montaż furtki z profili i prefabrykatów kutych – ocynkowana i malowana na kolor czarny, zaopatrzona w zamek (szer. 0,9 - 1 m w świetle; wys. 1,5 m) – przykładowy wzór furtki i bramy w załączeniu – dopuszcza się zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. uporządkowanie terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę garażu blaszanego o parametrach: 1) długość – 5 m 2) szerokość – 3 m 3) materiał – blacha trapezowa 0,5 mm – obustronnie ocynkowana ogniowo w gatunku I – mocowana do konstrukcji za pomocą nitów aluminiowo stalowych lub wkrętów 4) dach – dwuspadowy 5) wysokość ściany – ok. 2,15 m 6) drzwi – dwuskrzydłowe otwierające się na boki, wyposażone w zamek na wkładkę (+ 3 komplety kluczy), rączkę, uchwyty na kłódkę, rygle (u góry i u dołu drzwi), umożliwiające zablokowanie jednego skrzydła 2) wykonanie stóp betonowych celem kotwiczenia garażu; 3) kompleksową usługę montażu garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce (wraz z kotwiczeniem od razu po osadzeniu garażu) i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borysowszczyzna – Etap II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W etapie I wykonane zostały roboty ziemne oraz fundamenty i ściany fundamentowe Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: 1. ścian zewnętrznych nadziemia z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej – Zamawiajacy posiada do wykorzystania: 912 szt. bloczków z betonu komórkowego o wym. 240x240x590 96 szt. bloczków z betonu komórkowego o wym.120x240x590 2. ścian wewnętrznych – nośnych z pustaków suporex gr. 25 cm, działowych gr. 12 cm z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 3. słupów żelbetonowych wewnętrznych i zewnętrznych z betonu B-20/C16/20/ o przekroju Ø 30 zbrojonej konstrukcyjnie Ø 12 x 8 szt. Strzemiona ze stali Ø 6 co 20 cm 4. wieńce, nadproża, podciągi: żelbetonowe, wylewane na budowie; belka z betonu C16/20 o przekroju 30x45 zbrojona stalą Ø 16 w ilości 4 szt. dołem i 3 szt. górą , 2 szt. środkiem, strzemiona Ø 6 co 15 cm 5. strop: nad parterem z płyt kanałowych 4,5 KN/m2 w spoinach między płytami górą umieścić zbrojenie podporowe o 12 dł. 130 cm. Pręty zakotwić w wieńcu na wszystkich ścianach gr 24cm, w poziomie stropu wykonać wieniec żelbetonowy zbrojony 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 20 cm. W wieńcu podłużnym obsadzić śruby do mocowania murłaty 6. kominy trójprzewodowe wolnostojące z cegły ceramicznej kl 100 na zaprawie cementowo-wapiennej w całości otynkowane - Zamawiający posiada do wykorzystania 1229 szt. cegły czerwonej palonej pełnej 7. dach: więźba dachowa drewniana (drewno klasy K-27), dwuspadowy konstrukcji płatwiowo -krokwiowo-jętkowej, kryty blachą powlekaną w kolorze brązu. Elementy drewniane występujące w budynku należy zaimpregnować środkiem grzybobójczym i ognioochronnym. Ocieplenie zgodne z opisem warstw zawartych w przekroju. Murłaty mocować do wieńca za pomocą śrub kotwiących Ø 20 w rozstawie co 1,5 m, układane na papie izolacyjnej; pokrycie dachu – blacha powlekana w kolorze brązu trapezowa; obróbki dachowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, rynny dachowe z PCV o średnicy 150 mm, rury spustowe z PCV o średnicy 110mm; 8. stolarka okienna i drzwiowa: okna i drzwi zewnętrzne PCV, szyby zespolone o strefie przenikania ciepła Umax=1,1 W(m2.K). Szczegółowy zakres prac objetych niniejszym zamówieniem został określony w załączonej dokumentacji projektowej, SST oraz przedmiarach robót. Projekt i przedmiar stanowią integralną część dokumentacji ze wskazaniem na projekt. Zamówienie nie obejmuje pełnego zakresu robót wynikających z projektu budowlanego i specyfikacji technicznej – ogranicza się wyłącznie do wzniesienia budynku w stanie surowym wraz z wykonaniem więźby dachowej i pokryciem, wykonaniem schodów zewnętrznych oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45261210-9, 45420000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku gospodarczym w Grabarce na działce nr 265
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Grabarce kostką brukową o łącznej powierzchni ok 80 m2 – zgodnie z załączonym szkicem. Zakres robót obejmuje: 1) wytyczenie w terenie; 2) prace przygotowawcze – usuniecie ziemi urodzajnej, korytowanie; 3) wykonanie rowków pod ławę betonową dla ustawienia obrzeży betonowych 4) ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na ławie betonowej 5) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15-20 cm 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (kolor do ustalenia) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana). 7) spoinowanie kostki brukowej 8) prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45233251-3, 45112210-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-18
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Siemichoczach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu o powierzchni ok 80 m2 kostką brukową nawiązując do poziomu istniejącego chodnika przy świetlicy – zgodnie z załączonym szkicem Zakres robót obejmuje: 1) wytyczenie w terenie; 2) prace przygotowawcze – wyrównanie, ukształtowanie terenu do poziomu istniejącego chodnika (poprzez nawiezienie odpowiedniej ilości gruntu) i korytowanie 3) wykonanie rowków pod ławę betonową dla ustawienia obrzeży betonowych 4) ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na ławie betonowej 5) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15-20 cm 6) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (kolor do ustalenia) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana). 7) spoinowanie kostki brukowej 8) prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45233251-3, 45112210-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Utwardzenie terenu kostką brukową przy budynku gospodarczym w Szumiłówce na działce nr 211/2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Szumiłówce kostką brukową o łącznej powierzchni ok 50 m2 – zgodnie z załączonym szkicem. Zakres robót obejmuje: 1. wytyczenie w terenie; 2. prace przygotowawcze – usuniecie ziemi urodzajnej, korytowanie; 3. wykonanie rowków pod ławę betonową dla ustawienia obrzeży betonowych 4. ułożenie obrzeży betonowych o wym. 6x20 na ławie betonowej 5. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 -20cm 6. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (kolor do ustalenia) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712.Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana). 7. spoinowanie kostki brukowej 8. prace porządkowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45233251-3, 45112210-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Litwinowiczach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont sufitu w świetlicy w Litwinowiczach polegający na: 1. położeniu paneli PCV bezfazowych (kolor biały) na suficie w głównej sali świetlicowej – ok 64m2 wraz z narożnikiem do obróbki sufitu – 130 mb oraz demontażem ułożonych poziomo paneli PCV między belkami stropowymi na ścianach czołowych i położenie paneli PCV bezfazowych białych; 2. obłożenie belek stropowych panelami PCV (kolor do uzgodnienia) – ilość belek 4 szt o wym. ok 3 m2 /szt.; 3. wykonanie stelażu z tarcicy pod panele; 4. regulacji istniejących punktów świetlnych wraz z zakupem i montażem dodatkowych 2 szt. lamp świetlówkowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej. Zakres robót obejmuje: 1) Remont ścian: - usuniecie starych powłok malarskich w tym lamperii olejnej, przetarcie tynków z wyrównaniem nierówności, zagruntowanie w celu wzmocnienia starych tynków, wykonanie gładzi szpachlowych, wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,5 m z uprzednim gruntowaniem oraz malowanie dwukrotne z gruntowaniem farbami akrylowymi zmywalnymi powyżej tynku mozaikowego 2) Remont sufitu: - usunięcie starych powłok malarskich, przetarcie tynków z wyrównaniem nierówności , zagruntowanie w celu wzmocnienia starych tynków, wykonanie gładzi szpachlowych oraz malowanie dwukrotne z gruntowaniem farbami akrylowymi zmywalnymi 3) Remont posadzki: - ocyklinowanie posadzki drewnianej, ręczne cyklinowanie i szlifowanie listew drewnianych cokołowych, lakierowanie dwukrotne posadzki drewnianej oraz listew cokołowych 4) Remont sceny: -ocyklinowanie posadzki drewnianej sceny, ręczne cyklinowanie i szlifowanie listew drewnianych cokołowych sceny oraz ścianek bocznych oraz schodów, lakierowanie dwukrotne posadzki drewnianej sceny, schodów, ścianek bocznych sceny oraz listew cokołowych 5) Wymiana instalacji elektrycznej: - demontaż starej instalacji elektrycznej, wykucie bruzd pod przewód Ydyp 3x2,5 – 380 m wykucie bruzd pod przewód Ydyp 3x1,5 – 170 m, wykucie bruzd pod przewód Ydy 5x10 – 10 m, ułożenie przewodów, montaż rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie uziemienia ochronnego, montaż gniazda siłowego, zamontowanie rozdzielni elektrycznej, montaż włączników pojedynczych podtynkowych – 9 szt. , montaż włączników świecznikowych podtynkowych – 3 szt. , montaż włączników schodowych podtynkowych – 2 szt. , montaż gniazdek podtynkowych 230V – 29 szt., wykonanie protokółów pomiarów instalacji. Szczegółowy zakres prac objetych niniejszym zamówieniem został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1, 45430000-0, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Wykończenie dobudowanego sanitariatu wraz z budową szamba, wykonaniem podjazdu oraz miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Nurcu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykończenie dobudowanego sanitariatu wraz z budową szamba, wykonaniem podjazdu oraz miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Nurcu. Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie szmba wraz z podłączeniem: a) zbiornik jednokomorowy o rzucie koła o pojemności użytkowej 4,86m3 .Dostęp do wnętrza za pomocą włazu żeliwnego wentylowanego o średnicy 600 mm. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych, łączonych na uszczelki. Zbiornik posadowiony na podłozu z "chudego" betonu B-7,5 o grubości 10 cm b) zbiornik należy wykonać jako szczelny; c) powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne zbiornika należy pomalować dwukrotnie lepikiem asfaltowym na gorąco po uprzednim zagruntowaniu abizolem, przejście rur przez ścianki zbiornika należy wykonać jako szczelne na uszczelkę d) doprowadzenie nieczystości płynnych do zbiornika rurami PCV średnicy 110 mm; 2. prace wykończeniowe w dobudowanym sanitariacie polegające na: a) ułożeniu glazury i terakoty (kolor i wzór do ustalenia) b) położeniu gładzi tynkowej oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian powyżej glazury; c) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu; d) białym montażu (umywalka, ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt", baterie umywalkowe, pochwyty na wspornikach) 3. wykonanie studzienki wodomierzowej w celu spuszczania wody z instalacji w budynku na okres zimowy (studnia z kręgów fi 100 gł. 2m z zaworem spustowym) 4. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Nurcu. Podjazd należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz wg projektu sanowiącego załącznik do niniejszego zamówienia. Zakres zadania obejmuje w szczególności: Wykonanie pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych o szerokości płaszczyzny ruchu 1,3 m z obustronnymi poręczami, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać 8% nachylenia, przy wysokości pochylni do 0,5 m Balustrady przy pochylni nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Poręcze przy pochylni, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Poręcze przy pochylni powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m. Posadzka podjazdu winna być wykonana z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Wszelkie prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie w/w warunków technicznych. Przy wykonywaniu podjazdu należy uwzględnić prace dodatkowe polegające na: wycięciu otworu w ścianie ganku, umożliwiającego swobodny wjazd osoby niepełnosprawnej z pochylni na powierzchnię spocznika wraz z obróbką otworu. powiększenie powierzchni ganku – dobudowa fragmentu fundamentu łączącego się z pochylnią w celu wykonania poziomej płaszczyzny ruchu o wymaganych wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych (drzwi wejściowe zewnętrzne) – zgodnie z załączonym projektem wykonanie podjazdu z blachy ryflowanej wewnątrz świetlicy o maksymalnym nachyleniu 8%, w celu zlikwidowania różnicy wysokości podłogi ganku i podłogi świetlicy. 5. wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Zakres zadania obejmuje: wykonanie podłoża pod projektowane miejsce postojowe z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem namalowanie oznaczeń poziomych wyznaczających miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (znak P-20 czyli "koperta" z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiska postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej. 6. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji ponosi Wykonawca Szczegółowy zakres prac objetych niniejszym zamówieniem został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót . Projekt i przedmiary stanowią integralną część dokumentacji ze wskazaniem na projekt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45330000-9, 45400000-1, 45430000-0, 45442100-8, 45233250-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Remont świetlicy w Tymiance
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie południowej elewacji budynku długości 14,48 mb poprzez obłożenie membraną i oszalowanie deską szalówkową (rodzaj i wzór jak na pozostałej części budynku) wraz z dwukrotnym malowaniem drewnochronem (kolor jak na pozostałej części budynku – sosna) Zamówienie obejmuje obróbkę narożników budynku i obramowania okien szt. 2 wraz z montażem i obróbką parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej kolor brąz. Wymiary ściany południowej szer. 14,48m. wys. do okapu 3,40m, w tym 1 okno o wym. ok. szer. 0,90m x 1,40m i 1 okno o wym. 1,20 m x 1,40 m. 2) Regulacja i uzupełnienie obróbki blacharskiej wieńczącej fundament wraz z uzupełnieniem ocieplenia (styropian) na całej szerokości ściany południowej wraz z dwukrotnym pomalowaniem uzupełnionej części fundamentu farbą elewacyjną zewnętrzną do muru (kolor jak na pozostałej części budynku). Uwaga! Na południowej ścianie budynku znajduje się obca instalacja internetowa NSSD. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić konieczność demontażu i ponownego zamontowania na ścianie wszystkich urządzeń za zgodą operatora sieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45430000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo – garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1). Demontaż starego orynnowania i obróbek blacharskich. Zamawiający nie wymaga demontażu istniejącego pokrycia z papy. Demontaż ogniomurów. 2). Wykonanie łacenia tarcicą nasyconą (z uwzględnieniem pkt. 4). Wymaga się od wykonawcy wykonania łacenia celem uzyskania wyrównanej płaszczyzny dachu, w szczególności pozbawionej zadoleń uniemożliwiających swobodne odprowadzenie wody opadowej. 3). Krycie istniejącego dachu blachą trapezową kolor. Preferowana tzw. „wysoka fala”. 4). Wyprowadzenie pokrycia dachowego w kalenicy, szczytach i okapie po 20-30 cm. 5). Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej w kolorze dachu (w szczególności: czoła dachu, okapu oraz wiatrownic bocznych). 6). Wymagania materiałowe: gr. blachy min. 0,50 mm; drewno użyte do dachu winno być zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią glonami, owadami. Informacje dotyczące budynku: Wymiary budynku: 11m x 6,10m wys. ok. 2,7m Budynek parterowy, murowany, ściany otynkowane nieocieplone, Dach niski, jednospadowy, kryty papą. Zdjęcia budynku stanowią załącznik nr A do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1). Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, 2). Osuszenie stropu betonowego, ścian i kominów murowanych, 3). Rozebranie zmurszałych fragmentów stropu i murów, a następnie uzupełnienie ubytków w stropie, ścianach i kominach przylegających do dachu objętego zamówieniem, 4). Wykonanie nowego podwójnego łacenia, w sposób eliminujący zadolenia w płaszczyźnie dachu, uniemożliwiające swobodne odprowadzenie wód opadowych. 5). Wymaga się od wykonawcy wykonania wyrównanej płaszczyzny dachu. 6). Wykonanie foliowania. 7). Krycie dachu blachą trapezową ocynkowaną. Preferowana tzw. „wysoka fala”. 8). Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania uszczelnienia pokrycia celem niedopuszczenia do dalszego zaciekania. 9). Wykonanie nowych obróbek blacharskich i uzupełnienie oraz uszczelnianie lub wymianę orynnowania dachu, będącego przedmiotem zamówienia, celem wyeliminowania dalszych zacieków. 10). Uzupełnienie, uszczelnienie lub wymianę skorodowanych fragmentów istniejącego orynnowania na wysokiej części budynku, poprzez które odbywa się spływ wód z wysokiego dachu na starej części budynku. Informacje dotyczące budynku: Wymiary części budynku, nad którą planowany jest remont dachu: ok. 12m x 6,50m wys. ok. 4,0m, wys. starej części + ok. 3,5m. Budynek parterowy (w części świetlicowej tj. objętej zamówieniem w zakresie remontu dachu), piętrowy z poddaszem nieużytkowym, w części objętej zamówieniem w zakresie remontu orynnowania, Budynek murowany, ściany otynkowane nieocieplone, Dach objęty remontem niski, jednospadowy, kryty blachą trapezową kolor brąz, rynny metalowe w kolorze pokrycia dachowego. Rynny objęte remontem na dachu wysokim: metalowe ocynkowane. Rzut budynku stanowi załącznik nr B do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2017-12-22