Drugie ogłoszenie o zamówieniu ( Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r.)

Ogłoszenie nr 509754-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Gmina Nurzec-Stacja: Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nurzec-Stacja, krajowy numer identyfikacyjny 5065958500000, ul. ul. Żerczycka  32 , 17330   Nurzec-Stacja, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 575 078, e-mail gmina@nurzec-stacja.eu, faks 856 575 063.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na nieruchomościach Gminy Nurzec-Stacja, w tym związane z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 r..
Numer referencyjny: RRG.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zadanie podzielone zostało na 7 odrębnych części, z których kazda obejmuje oddzielny zakres robót. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 7)
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 7)


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie gminy Nurzec-Stacja związane z realizacją wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego oraz inne roboty budowlane. Zadanie podzielone zostało na 7 odrębnych części, z których każda obejmuje oodzielny zakres robót. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolną liczbę części (max. na 7). Część 1. „Ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce” Część 2. „Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce” Część 3. „Remont sufitu w świetlicy w Litwinowiczach” Część 4. „Remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej. Część 5. „Remont świetlicy w Tymiance” Część 6. „Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo-garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji.” Część 7. „Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach.” Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych) wymagające nadzoru wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w całym okresie realizacji zamówienia, kiedy takie czynności będą wykonywane. Obowiązek ten dotyczy także zmiany lub zastępstwa osób wykonujących ww. czynności.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112210-0
45261210-9
45310000-3
45342000-6
45400000-1
45430000-0
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie żąda złożenia takich dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie żąda złożenia takich dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda złożenia takich dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ); b) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do działania w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. c) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do siwz)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, 2. Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku: a) wydłużonego postępowania przetargowego, b) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym, d) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, e) wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy, f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana umowy winna nastąpić w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego wystąpienia jednej ze stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ogrodzenie części placu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest ogrodzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Augustynce wraz z bramą i furtką o łącznej długości 118 mb. Zakres robót obejmuje: 1. Usunięcie występujących zakrzaczeń oraz zniwelowanie terenu na trasie ogrodzenia; 2. Osadzenie słupków ogrodzeniowych stalowych ocynkowanych: słupki pośrednie 45 szt. o średnicy co najmniej 42 mm i grubości ścianki 2-3 mm, słupki narożne, wzmacniające o średnicy 48 mm 1 sz., słupki początkowe 2 szt. Wysokość słupków 200 cm. Osadzenie słupków poprzez zabetonowanie (głębokość dołków 50 cm, średnica 30 cm). Słupki winne być zwieńczone kapturami z mrozoodpornego tworzywa, bądź zakończone kapturami stalowymi pomalowanymi farbą antykorozyjną koloru szarego. Rozstaw słupków ogrodzeniowych co 2,5 m. Wierzchołki słupków ogrodzeniowych powinny być jednakowej wysokości. Słupki narożne należy zabezpieczyć przed wychyleniem dwoma ukośnymi słupkami wspierającymi pod kątem 30 – 45o ustawionymi prostopadle do biegu ogrodzenia. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu naciągowego; miejsca spawów, wierceń zabezpieczone muszą być farbą antykorozyjną w kolorze szarym. 3. Montaż trzyrzędowego drutu naciągowego ocynkowanego o średnicy min. 1,4mm. Naciągi co ok 50 cm. Napięcie drutu sztywne. Mocowanie drutów naciągowych do słupków uniemożliwiające jego wysunięcie. 4. Montaż siatki ogrodzeniowej o długości 114 mb, wysokości 150 cm wykonanej z drutu ocynkowanego o średnicy min. 2,2mm o oczku nie większym niż 60mm x 60 mm. Siatka zaczepiona na drutach naciągowych winna być napięta sztywno bez zniekształcenia oczek. 5. Montaż bramy wjazdowej ze słupkami, dwuskrzydłowej z profili i prefabrykatów kutych – ocynkowana i malowana na kolor czarny, blokowana ryglem pionowym z zamknięciem na klucz (szer. 3 m w świetle; wys. 1,5 m) 6. Montaż furtki z profili i prefabrykatów kutych – ocynkowana i malowana na kolor czarny, zaopatrzona w zamek (szer. 0,9 - 1 m w świetle; wys. 1,5 m) – przykładowy wzór furtki i bramy w załączeniu – dopuszcza się zmiany po uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. uporządkowanie terenu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę garażu blaszanego o parametrach: 1) długość – 5 m 2) szerokość – 3 m 3) materiał – blacha trapezowa 0,5 mm – obustronnie ocynkowana ogniowo w gatunku I – mocowana do konstrukcji za pomocą nitów aluminiowo stalowych lub wkrętów 4) dach – dwuspadowy 5) wysokość ściany – ok. 2,15 m 6) drzwi – dwuskrzydłowe otwierające się na boki, wyposażone w zamek na wkładkę (+ 3 komplety kluczy), rączkę, uchwyty na kłódkę, rygle (u góry i u dołu drzwi), umożliwiające zablokowanie jednego skrzydła 2) wykonanie stóp betonowych celem kotwiczenia garażu; 3) kompleksową usługę montażu garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Augustynce (wraz z kotwiczeniem od razu po osadzeniu garażu) i zabezpieczenie go przed niekontrolowanym przemieszczeniem (np. w skutek silnego wiatru);
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Litwinowiczach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont sufitu w świetlicy w Litwinowiczach polegający na: 1. położeniu paneli PCV bezfazowych (kolor biały) na suficie w głównej sali świetlicowej – ok 64m2 wraz z narożnikiem do obróbki sufitu – 130 mb oraz demontażem ułożonych poziomo paneli PCV między belkami stropowymi na ścianach czołowych i położenie paneli PCV bezfazowych białych; 2. obłożenie belek stropowych panelami PCV (kolor do uzgodnienia) – ilość belek 4 szt o wym. ok 3 m2 /szt.; 3. wykonanie stelażu z tarcicy pod panele; 4. regulacji istniejących punktów świetlnych wraz z zakupem i montażem dodatkowych 2 szt. lamp świetlówkowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45400000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont świetlicy wiejskiej w Moszczonie Pańskiej. Zakres robót obejmuje: 1) Remont ścian: - usuniecie starych powłok malarskich w tym lamperii olejnej, przetarcie tynków z wyrównaniem nierówności, zagruntowanie w celu wzmocnienia starych tynków, wykonanie gładzi szpachlowych, wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,5 m z uprzednim gruntowaniem oraz malowanie dwukrotne z gruntowaniem farbami akrylowymi zmywalnymi powyżej tynku mozaikowego 2) Remont sufitu: - usunięcie starych powłok malarskich, przetarcie tynków z wyrównaniem nierówności , zagruntowanie w celu wzmocnienia starych tynków, wykonanie gładzi szpachlowych oraz malowanie dwukrotne z gruntowaniem farbami akrylowymi zmywalnymi 3) Remont posadzki: - ocyklinowanie posadzki drewnianej, ręczne cyklinowanie i szlifowanie listew drewnianych cokołowych, lakierowanie dwukrotne posadzki drewnianej oraz listew cokołowych 4) Remont sceny: -ocyklinowanie posadzki drewnianej sceny, ręczne cyklinowanie i szlifowanie listew drewnianych cokołowych sceny oraz ścianek bocznych oraz schodów, lakierowanie dwukrotne posadzki drewnianej sceny, schodów, ścianek bocznych sceny oraz listew cokołowych 5) Wymiana instalacji elektrycznej: - demontaż starej instalacji elektrycznej, wykucie bruzd pod przewód Ydyp 3x2,5 – 380 m wykucie bruzd pod przewód Ydyp 3x1,5 – 170 m, wykucie bruzd pod przewód Ydy 5x10 – 10 m, ułożenie przewodów, montaż rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie uziemienia ochronnego, montaż gniazda siłowego, zamontowanie rozdzielni elektrycznej, montaż włączników pojedynczych podtynkowych – 9 szt. , montaż włączników świecznikowych podtynkowych – 3 szt. , montaż włączników schodowych podtynkowych – 2 szt. , montaż gniazdek podtynkowych 230V – 29 szt., wykonanie protokółów pomiarów instalacji. Szczegółowy zakres prac objetych niniejszym zamówieniem został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1, 45430000-0, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont świetlicy w Tymiance
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane::Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie południowej elewacji budynku długości 14,48 mb poprzez obłożenie membraną i oszalowanie deską szalówkową (rodzaj i wzór jak na pozostałej części budynku) wraz z dwukrotnym malowaniem drewnochronem (kolor jak na pozostałej części budynku – sosna) Zamówienie obejmuje obróbkę narożników budynku i obramowania okien szt. 2 wraz z montażem i obróbką parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej kolor brąz. Wymiary ściany południowej szer. 14,48m. wys. do okapu 3,40m, w tym 1 okno o wym. ok. szer. 0,90m x 1,40m i 1 okno o wym. 1,20 m x 1,40 m. 2) Regulacja i uzupełnienie obróbki blacharskiej wieńczącej fundament wraz z uzupełnieniem ocieplenia (styropian) na całej szerokości ściany południowej wraz z dwukrotnym pomalowaniem uzupełnionej części fundamentu farbą elewacyjną zewnętrzną do muru (kolor jak na pozostałej części budynku). Uwaga! Na południowej ścianie budynku znajduje się obca instalacja internetowa NSSD. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić konieczność demontażu i ponownego zamontowania na ścianie wszystkich urządzeń za zgodą operatora sieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45430000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zmiana pokrycia dachowego na gminnym budynku gospodarczo – garażowym przy ul. Szkolnej 3 w Nurcu-Stacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane::Przedmiotem zamówienia jest: 1). Demontaż starego orynnowania i obróbek blacharskich. Zamawiający nie wymaga demontażu istniejącego pokrycia z papy. Demontaż ogniomurów. 2). Wykonanie łacenia tarcicą nasyconą (z uwzględnieniem pkt. 4). Wymaga się od wykonawcy wykonania łacenia celem uzyskania wyrównanej płaszczyzny dachu, w szczególności pozbawionej zadoleń uniemożliwiających swobodne odprowadzenie wody opadowej. 3). Krycie istniejącego dachu blachą trapezową kolor. Preferowana tzw. „wysoka fala”. 4). Wyprowadzenie pokrycia dachowego w kalenicy, szczytach i okapie po 20-30 cm. 5). Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy płaskiej powlekanej w kolorze dachu (w szczególności: czoła dachu, okapu oraz wiatrownic bocznych). 6). Wymagania materiałowe: gr. blachy min. 0,50 mm; drewno użyte do dachu winno być zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią glonami, owadami. Informacje dotyczące budynku: Wymiary budynku: 11m x 6,10m wys. ok. 2,7m Budynek parterowy, murowany, ściany otynkowane nieocieplone, Dach niski, jednospadowy, kryty papą. Zdjęcia budynku stanowią załącznik nr A do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-05-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont dachu nad częścią świetlicową w budynku byłej szkoły podstawowej w Klukowiczach.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: 1). Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, 2). Osuszenie stropu betonowego, ścian i kominów murowanych, 3). Rozebranie zmurszałych fragmentów stropu i murów, a następnie uzupełnienie ubytków w stropie, ścianach i kominach przylegających do dachu objętego zamówieniem, 4). Wykonanie nowego podwójnego łacenia, w sposób eliminujący zadolenia w płaszczyźnie dachu, uniemożliwiające swobodne odprowadzenie wód opadowych. 5). Wymaga się od wykonawcy wykonania wyrównanej płaszczyzny dachu. 6). Wykonanie foliowania. 7). Krycie dachu blachą trapezową ocynkowaną. Preferowana tzw. „wysoka fala”. 8). Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania uszczelnienia pokrycia celem niedopuszczenia do dalszego zaciekania. 9). Wykonanie nowych obróbek blacharskich i uzupełnienie oraz uszczelnianie lub wymianę orynnowania dachu, będącego przedmiotem zamówienia, celem wyeliminowania dalszych zacieków. 10). Uzupełnienie, uszczelnienie lub wymianę skorodowanych fragmentów istniejącego orynnowania na wysokiej części budynku, poprzez które odbywa się spływ wód z wysokiego dachu na starej części budynku. Informacje dotyczące budynku: Wymiary części budynku, nad którą planowany jest remont dachu: ok. 12m x 6,50m wys. ok. 4,0m, wys. starej części + ok. 3,5m. Budynek parterowy (w części świetlicowej tj. objętej zamówieniem w zakresie remontu dachu), piętrowy z poddaszem nieużytkowym, w części objętej zamówieniem w zakresie remontu orynnowania, Budynek murowany, ściany otynkowane nieocieplone, Dach objęty remontem niski, jednospadowy, kryty blachą trapezową kolor brąz, rynny metalowe w kolorze pokrycia dachowego. Rynny objęte remontem na dachu wysokim: metalowe ocynkowane. Rzut budynku stanowi załącznik nr B do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261210-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy- Piotr Jaszczuk

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2018-01-25