UCHWAŁA NR II/10/06
RADY GMINY  W NURCU-STACJI

 

z dnia 5 grudnia 2006 r.

                                                             w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr.136, poz. 969) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484)Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.                                                                        

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/127/05 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów  i informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 5, poz. 60).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego. Obowiązuje od 1.01.2007 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Staniszewski

Wprowadzający: Krzysztof Staniszewski

Data wprowadzenia: 2007-01-05

Data modyfikacji: 2007-01-18

Opublikował: Krzysztof Staniszewski

Data publikacji: 2007-01-05