Wójt Gminy Nurzec-Stacja

na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm)

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie   wsparcia organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm) które prowadzą działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz posiadające siedzibę na terenie Gminy Nurzec-Stacja.

 

1. Rodzaj zadania.

 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji - Lato 2013.
 2.  Wspierane będą głównie przedsięwzięcia propagujące aktywne formy spędzenia wolnego czasu oraz popularyzujące wzorce i postawy trzeźwego i wolnego od wszelkich nałogów wypoczynku wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin o różnym statusie materialnym, w tym niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych bądź  dotkniętych problemem alkoholowym.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na wsparcie przedmiotowego zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r., w wysokości 5.000 zł.
 2. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadkach:
  1. gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej,
  2. stwierdzenia, że zadanie może być realizowane mniejszym kosztem,
  3. konieczności zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych dla gminy przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

3. Zasady przyznania dotacji.

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy będzie złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania przez oferenta a w przypadku braku zgody na zmianę kosztorysu umowa nie zostanie zawarta. Oferent może wycofać swoją ofertę.

3. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie powierzenia wykonania zadania publicznego w drodze umowy.

4.  W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

4. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od lipiec 2013 r. do 30.08.2013 r.
 2. Zadanie przeznaczone jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nurzec-Stacja. 
 3. Organizator przedsięwzięcia powinien zapewnić bezpieczne warunki wypoczynku i właściwą opiekę wychowawczą biorącym udział w przedsięwzięciu oraz pomoc specjalistyczną od psychospołecznej poczynając na materialnej kończąc oraz prowadzić profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną i wychowawczą w zakresie szeroko pojętego problemu uzależnień.

 

5. Termin i zasady składania ofert.

 

 1. Oferty sporządzone według wzoru określonego rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, pok. nr 5, w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia   01.07.2013 r. do godz. 15ºº lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Nurzec-Stacja   ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2013”.

 

Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

 1. Kopie załączonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 

6. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia  5 lipca 2013 roku z uwględnieniem:

1) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Nurzec-Stacja w  uchwale Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy gminy Nurzec-Stacja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2) możliwości technicznych i kadrowych organizacji do realizacji zadania,

          kosztów realizacji zadania,

         3) dotychczasowej współpracy z samorządem gminy,

         4) zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł            

          finansowania.

2. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Nurzec-Stacja, a podmity składające ofertę zostaną powiadiomione o podjętej decyzji.

3. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

4. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl oraz na stronie internetowej  www.nurzec-stacja.eu.

Wójt

Piotr Jaszczuk

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2013-06-07

Data modyfikacji: 2013-06-07

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2013-06-07