NABÓR

KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO  2010

Wójt Gminy Nurzec-Stacja - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne),
3) faktyczne zamieszkiwanie  na terenie Gminy Nurzec-Stacja
4) pełna sprawność fizyczna,
5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
6) obowiązkowość, rzetelność,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
10) biegła umiejętność obsługi komputera, ( w czasie spisu rachmistrz będzie posługiwał się sprzętem elektronicznym typu hand-held wraz z zainstalowanymi na nim aplikacjami);
11) znajomość terenu gminy.
12) pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych (spełnienie tych kryteriów nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata).

 

II. Projektowany harmonogram zadań - dyspozycyjność rachmistrzów:
1) 20 czerwca - 31 lipca 2010 r.: szkolenie rachmistrzów, Czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin poświęcone będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną podczas obchodu i spisu) zakończone egzaminem.
2) 09-23 sierpnia 2010 r.- obchód przedspisowy,
3) 06-07 września 2010 r.- szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4) 08 września - 31 października 2010 r. - spis rolny.

 

III. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

- imię, nazwisko,

- adres zamieszkania,

- nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,

- data urodzenia,

- miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),

- informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w spisie rolnym 2010".

Wzory oświadczeń, o których mowa w punkcie 3,4,5 do pobrania w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, pokój nr 5 lub na stronie internetowej urzędu pod adresem :   http://bip.ug.nurzec.wrotapodlasia.pl

IV. Termin składania zgłoszeń: do  11 czerwca 2010 roku do godz. 1500.

V. Miejsce składania zgłoszeń:
Urząd Gminy w Nurcu-Stacji
ul. Żerczycka 33,  17-330 Nurzec-Stacja
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane jako kandydaci na rachmistrzów spisowych zostaną powiadomione o tym telefonicznie, w terminie do dnia 16 czerwca 2010r.

Z zakwalifikowanymi kandydatami na rachmistrzów, którzy odbędą szkolenie (obowiązkowy udział w całości szkolenia), uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie oraz złożą pisemne przyrzeczenie o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku podpisze umowę zlecenie na wykonanie zadań rachmistrza spisowego.

 

                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                          Piotr Jaszczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2010-06-04

Modyfikujący: Norbert Jadczuk

Data modyfikacji: 2010-06-04

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2010-06-04